Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Delårsrapport Januari - Juni 2013

13:00 / 22 August 2013 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2013:

· Koncernens omsättning ökade med 3,3 procent till 292,5 MSEK (283,2) · Rörelseresultatet blev 41,6 MSEK (26,7) med marginalen 14,2 procent (9,4) · Resultatet efter finansiella poster blev 36,6 MSEK (25,5) med vinstmarginalen 12,5 procent (9,0) · Koncernens resultat efter skatt blev 27,6 MSEK (18,1) · Resultat per aktie uppgick till 2,21 SEK (1,44)

Första halvåret 2013:

· Koncernens omsättning ökade med 2,2 procent till 597,0 MSEK (584,3) · Rörelseresultatet blev 86,4 MSEK (58,0) med marginalen 14,5 procent (9,9) · Resultatet efter finansiella poster blev 81,4 MSEK (56,5) med vinstmarginalen 13,6 procent (9,7) · Koncernens vinst efter skatt blev 59,6 MSEK (40,9) · Vinsten per aktie uppgick till 4,77 SEK (3,27)

VBG GROUP redovisar fortsatt god lönsamhet i samtliga verksamheter

Den fina inledning koncernen fick på året med ett starkt första kvartal, följdes nu upp av ett bra andra kvartal för samtliga tre divisioner. VBG GROUPs samlade försäljning under andra kvartalet ökade något i förhållande till förra året även om tillväxttakten för koncernen som helhet fortfarande är relativt svag. Mot den bakgrunden är det tillfredställande att kunna konstatera att koncernens resultat och marginaler under det andra kvartalet ändå ökat markant mot föregående år.

VBG TRUCK EQUIPMENT, vår största division som står för drygt hälften av koncernens omsättning redovisade ett av de bästa kvartalen någonsin med en rörelsemarginal på 19 procent.

EDSCHA TRAILER SYSTEMS med en knapp fjärdedel av koncernens omsättning minskade omsättningen något under andra kvartalet men lyckades ändå förbättra rörelsemarginalen jämfört med förra året. Sammantaget för första halvåret redovisar man en rörelsemarginal på 11 procent.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION, som också står för knappt en fjärdedel av koncernens omsättning tappade, på grund av svagare konjunktur inom vissa marknadssegment, 10 procent i omsättning under andra kvartalet mot förra året. Trots det nådde man en rörelsemarginal på 14 procent vilket till och med var något bättre än föregående år. Den något svagare konjunktur som råder inom vissa industrisektorer (gruv- och maskinindustrin) och geografiska marknader (Tyskland, Indien och vissa länder i Asien) kommer sannolikt att gälla under resterande delen av året. Samtidigt satsar divisionen framåtriktat genom att satsa resurser genom att etablera fler direkta säljkanaler på några viktiga marknader i Asien. RINGFEDER POWER TRANSMISSION undersöker även aktivt möjligheter att bredda och komplettera produktprogrammet via strategiska förvärv.

Anders Birgersson VD och koncernchef

NOTERA: Informationen i denna kommuniké är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013 klockan 13:00.

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap. www.vbggroup.com

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post:

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari---juni-2013,c9455048

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9455048/151990.pdf

Show as PDF