Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-september 2014

14:00 / 22 October 2014 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2014:
 • Koncernens omsättning ökade med 3,5 procent till 289,9 MSEK (280,0)
 • Förvärvet av Tschan GmbH resulterade i en negativ goodwill, vilket påverkade rörelseresultatet positivt med 55,4 MSEK
 • Exklusive påverkan av negativ goodwill, var rörelseresultatet 24,8 MSEK (39,0) och rörelsemarginalen 8,6 procent (13,9)
 • Rörelseresultatet ökade till 80,2 MSEK (39,0) med marginalen 27,7 procent (13,9)
 • Resultatet efter finansiella poster blev 78,8 MSEK (37,2) med vinstmarginalen 27,2 procent (13,3)
 • Koncernens resultat efter skatt ökade till 72,9 MSEK (27,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,83 SEK (2,16)
Nio månader 2014:
 • Koncernens omsättning ökade med 0,7 procent till 883,4 MSEK (877,0)
 • Exklusive påverkan av negativ goodwill, var rörelseresultatet 102,4 MSEK (125,4) och rörelsemarginalen 11,6 procent (14,3)
 • Rörelseresultatet ökade till 157,8 MSEK (125,4) med marginalen 17,9 procent (14,3)
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 151,1 MSEK (118,6) med vinstmarginalen 17,1 procent (13,5)
 • Koncernens vinst efter skatt ökade till 125,4 MSEK (86,7)
 • Vinsten per aktie uppgick till 10,03 SEK (6,93)

VD och koncernchef Anders Birgersson kommenterar:

VBG Group - svag marknad, men förvärv och mässor lyser upp
Marknadsutvecklingen
Det tredje kvartalet innebar en svagare utveckling för våra fordonsrelaterade verksamheter, VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems, både avseende försäljning och resultat, jämfört med föregående år. Vi räknar med en fortsatt relativt svag marknad under det fjärde kvartalet, men jag är ändå av den bestämda uppfattningen att vi inte är inne i en recession. Min bedömning är, utan tvekan, att marknaden för lastbilar och trailers kommer att återhämta sig, även om det ser ut som att detta kommer att ske först en bit in på nästa år.
Vår icke-fordonsrelaterade verksamhet, Ringfeder Power Transmission, kände också av en osäkrare och något "svajig" marknadssituation under tredje kvartalet. Divisionen (exklusive den förvärvade verksamheten Tschan) kunde trots det öka sin försäljning jämfört med fjolåret. En viss osäkerhet kvarstår dock i marknaden in i det fjärde kvartalet, då den europeiska industrikonjunkturen drabbats av en tillbakagång, där inte minst den tyska exportindustrins orderingång minskade under september.
Förvärvet av Tschan GmbH
Ringfeder Power Transmissions förvärv av det tyska bolaget Tschan GmbH, skapade i det tredje kvartalet en stor, positiv påverkan på rörelseresultatet med 55 MSEK, via en redovisad negativ goodwill. Detta genom att värdet av de förvärvade tillgångarna i Tschan GmbH var betydligt högre än priset som Ringfeder Power Transmission betalade för aktierna i bolaget. Tschan hade vid förvärvstillfället just avslutat en genomgripande rekonstruktion för att undvika konkurs, vilket bland annat innebar att antalet anställda reducerades med drygt 30 procent och att ägaren skrev bort sina ägarlån till bolaget på drygt 6 MEUR. Det återstår dock för Ringfeder Power Transmissions ledning att genomföra en del nödvändiga förändringar och anpassningar, för att skapa ett Tschan med långsiktigt god lönsamhet. Jag räknar ändå med att Tschan ska kunna leverera ett positivt kassaflöde redan under andra halvåret 2014, även om rörelseresultatet sannolikt landar kring nollstrecket.
Stort intresse för våra produktnyheter på fordonsmässan IAA
På den nyligen avslutade internationella IAA-mässan i Hannover presenterade VBG Truck Equipment en rad intressanta nyheter inom släpvagnskopplingar (varumärkena VBG och Ringfeder), samtidigt som man lanserade en ny version av det populära automatiska snökedjesystemet Onspot.
Edscha Trailer Systems presenterade dels en ny generation skjutbara tak, som mottogs med stort intresse, dels ett helt nytt taksystem för tippbilar, tipptrailers och dumpers, där divisionens erfarenheter från taksystem för järnvägsvagnar kunnat tas tillvara. Detta taksystem väckte stor uppmärksamhet och kommer att lanseras kommersiellt under nästa år.
Det är avgörande för koncernen att våra divisioner kontinuerligt vidareutvecklar befintliga produkter och att vi utnyttjar vår gedigna erfarenhet och kompetens till att nyutveckla och bredda såväl produktsortiment som tjänste- och serviceutbud.
VBG Group står väl rustat
Jag känner mig tillfreds med att koncernen, trots rådande marknadsförhållanden, ändå levererade ett stabilt resultat under tredje kvartalet. Vi har en mycket god finansiell ställning och samtliga våra divisioner har nu breddat sina produktprogram, både genom egen utveckling och via förvärv, vilket innebär att man skapat gynnsamma förutsättningar att fortsatt generera god, lönsam tillväxt till koncernen.
Anders Birgersson
VD och koncernchef
  
  
För ytterligare information kontakta:
Anders Birgersson, VD och koncernchef.
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78.
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com
VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/