Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-mars 2014

14:00 / 24 April 2014 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 3,9 procent till 316,4 MSEK (304,5)
  • Rörelseresultatet ökade till 50,6 MSEK (44,8)
  • Rörelsemarginalen ökade till 16,0 procent (14,7)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 48,7 MSEK (44,8)
  • Koncernens resultat efter skatt ökade till 35,5 MSEK (32,0)
  • Resultat per aktie ökade till 2,84 SEK (2,56)

Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group öppnade 2014 med ett mycket starkt första kvartal
Årets första kvartal innebar en mycket bra start på verksamhetsåret 2014 för VBG Group. Förra årets första kvartal var det klart starkaste under 2013 men vi lyckades nu överträffa detta både i omsättning och resultat. VBG Groups utveckling sett över rullande tolv månader förbättrades därmed med en omsättningsökning på drygt en procent och en ökning av rörelseresultatet med cirka tre och en halv procent. Detta ser jag som ett gott tecken på att vi lyckats behålla och till och med stärka vår lönsamhet även om tillväxten kan tyckas vara relativt måttlig.
VBG Truck Equipment - bra tillväxt med lönsamhet på rekordnivå 
Ett fantastiskt bra första kvartal med en tillväxt på sju procent och en rörelsemarginal på strax över nitton procent, visar att föregående års fina utveckling håller i sig även i år. Övergången till s.k. Euro 6 motorer har hittills inte orsakat någon stor förköpseffekt såsom befarades i slutet av förra året. De flesta av länderna inom EU tillåter att man färdigställer chassier, under början av året, på motorer som tillverkats före årsskiftet. Detta gör att "förköpseffekten" verkar vara förskjuten några månader in på det nya året, vilket sannolikt medför att försäljningstakten kommer att avta under andra kvartalet. 2014 är också ett intensivt år ur marknadssynpunkt, med stora viktiga mässor både i Sverige, med Elmia-mässan, och i Europa med den största internationella mässan IAA i Tyskland. VBG Truck Equipment förbereder sig och satsar resurser för att visa upp sitt breda utbud och befästa sin ledande position i branschen.
Edscha Trailer Systems - svagare start på året än förväntat  
Divisionen har haft en tuffare start på 2014 än vi räknat med och marknaden står fortfarande och stampar utan att vilja ta riktig fart. Edscha Trailer Systems tappade något i omsättning jämfört med föregående år, men divisionsledningen tror fortfarande på en ökad tillväxt i marknaden och därmed också för divisionen under innevarande år. Men den lägre omsättningen under första kvartalet innebar också ett något lägre rörelseresultat än förra året även om man marginalmässigt lyckades leverera drygt tio procent. Divisionens satsningar på produktutveckling innebär att man också räknar med att kunna presentera en del intressanta nyheter på IAA-mässan i september.
Ringfeder Power Transmission - blygsam tillväxt men bra lönsamhet
Divisionen har inlett året med en liten ökning av omsättningen omräknat i svenska kronor, men det var  de facto en liten volymminskning med hänsyn taget till valutakursförändringar. På den viktiga tyska marknaden ökade försäljningen medan en minskning konstaterades i Australien. Även i Asien och Sydamerika var försäljningen något lägre i första kvartalet jämfört med förra året. Ringfeder Power Transmission bevisade dock än en gång att man byggt upp en bra lönsamhet i sin verksamhet och för första kvartalet var rörelsemarginalen arton procent, en dryg procentenhet bättre än förra året. Divisionsledningen ser försiktigt optimistiskt på marknadsutvecklingen för resterande delen av året och man är fortsatt offensiv och långsiktig i sina marknadssatsningar.
VBG Group - fokus under 2014
Som jag uttryckte i årsredovisningen för 2013 kommer vi att under detta år fullfölja strategierna inom respektive division genom fortsatt produktutveckling och differentiering, effektivisering i produktion och distribution samt internationell expansion. Att stärka kassaflödet och därmed frigöra kapital som kan sättas i arbete där det gör ökad nytta är också ett prioriterat område.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/