Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 24 april 2014

18:14 / 24 April 2014 VBG Group Press release

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 2:75 kr per aktie. Avstämningsdag är den 29 april 2014. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2014.
Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 170 000 kr, varav 350 000 kr till styrelsens ordförande, 230 000 kr till vice styrelseordförande och 170 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 80 000 kr att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Peter Augustsson, Anders Birgersson samt nyvaldes Louise Nicolin. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande.

Louise Nicolin, född 1973, civilingenjör, har en Executive MBA från Stockholm school of business, Stockholms universi­tet. Louise Nicolin har varit bosatt och arbetat i Frankrike och USA. Hon har arbetat i Semcon som teknikkonsult samt i Plantvision som marknadschef och affärsområdeschef. För närvarande är Louise Nicolin verksam i Nicolin Consulting AB som VD och delägare. Hon är också styrelsemedlem i Dellner­koncernen.
Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattnings- havare som antogs vid årsstämman 2013 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas mark- nadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.
Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2015 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.
Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Peter Rönström och Per Trygg utgör valberedning.

Vänersborg den 24 april 2014

VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, Styrelsens vice ordförande tel 0705-89 17 95

Informationen är sådan som VBG Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt Börsens Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014 kl 18.30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/