Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-juni 2014

12:00 / 21 August 2014 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2014:
 • Koncernens omsättning minskade med 5,3 procent till 277,1 MSEK (292,5)
 • Rörelseresultatet blev 27,0 MSEK (41,6) med marginalen 9,7 procent (14,2)
 • Resultatet efter finansiella poster blev 23,6 MSEK (36,6) med vinstmarginalen 8,5 procent (12,5)
 • Koncernens resultat efter skatt blev 17,0 MSEK (27,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,36 SEK (2,21)
 • Produktprogrammet Armaton flakstolpar avyttrades
 • Samtliga aktier i Tschan GmbH förvärvades med övertagande 1 juli 2014
Första halvåret 2014:
 • Koncernens omsättning minskade med 0,6 procent till 593,5 MSEK (597,0)
 • Rörelseresultatet blev 77,6 MSEK (86,4) med marginalen 13,1 procent (14,5)
 • Resultatet efter finansiella poster blev 72,3 MSEK (81,4) med vinstmarginalen 12,2 procent (13,6)
 • Koncernens vinst efter skatt blev 52,5 MSEK (59,6)
 • Vinsten per aktie uppgick till 4,20 SEK (4,77)

VD och koncernchef Anders Birgersson kommenterar:

VBG Group - förvärv av tyska Tschan GmbH och avyttring av Armaton
Jag kan konstatera att koncernen hade en negativ utveckling under årets andra kvartal, både vad gäller omsättning och rörelseresultat sett över rullande fyra kvartal. Den grundläggande orsaken till det står att finna i det faktum att flera av våra viktiga marknader utvecklats svagt och det råder fortfarande en viss osäkerhet inför andra halvåret. Min bedömning i nuläget är att vi kan förvänta oss en fortsatt svag utveckling under det tredje kvartalet men att det fortfarande finns förutsättningar för en förbättring under det fjärde kvartalet.

VBG Truck Equipment
Divisionen fick en tung start på kvartalet med svag försäljning under april och maj, beroende på att övergången till s.k. Euro 6 motorer orsakade en förköpseffekt i slutet av 2013 som först nu slog tillbaka negativt på omsättningen. Under juni kunde samma negativa effekt ej påvisas och försäljningsvolymen normaliserades. I slutet av juni avyttrades produktområdet Armaton som är ett komplett program av flakstolpar och lämlås, vilket förvärvades av VBG Group 1990. Då var Armatons produkter inriktade mot tunga fordon, men med åren minskade affären för flakstolpar till tunga fordon och Armatons produkter vänder sig idag till lättare lastbilar. Beslutet att avyttra Armaton beror på att produkterna nu vänder sig till ett annat kundsegment än vad VBG Truck Equipment arbetar mot idag. Det finns därför inte längre några direkta synergier i försäljningsprocessen. Armaton omsätter idag ca 7 miljoner kronor per år och avyttringen kommer inte att påverka antalet arbetstillfällen inom divisionen. VBG Truck Equipment har vidare lagt resurser på att förbereda sig inför två viktiga mässor: Elmia Lastbil som äger rum i augusti och den stora internationella IAA-mässan i Tyskland som det är tid för i september.

Ringfeder Power Transmission
Under andra kvartalet skedde förhandlingar kring förvärvet av Tschan GmbH och det var mycket glädjande att förvärvet kunde slutföras. Det förvärvade bolaget kommer att bli ett mycket bra komplement till Ringfeder Power Transmission och kommer att införlivas i divisionen från och med tredje kvartalet. Under det första halvåret genomgick Tschan GmbH en rekonstruktion för att undvika konkurs. Därigenom förändrades balansräkningen dramatiskt i och med att stora skulder, framförallt ägarlån på över sex miljoner euro, skrevs ned i ett ackordsförfarande. Dessutom minskades personalstyrkan och även andra kostnader reducerades, vilket skapat nödvändiga förutsättningar för att bolaget ska kunna utvecklas positivt. Med de synergier som finns att hämta, i och med att Ringfeder förvärvat bolaget, så har jag stora förhoppningar om god lönsamhet och tillväxt de närmsta åren.

Edscha Trailer Systems
Det var ett tungt andra kvartal för Edscha Trailer Systems som verkar i en fortsatt mycket besvärlig marknadssituation, vilket också påverkar alla aktörer i branschen. Trots den minskade försäljningen så klarade divisionen ändå att hålla sig över fem procent i rörelsemarginal. Edscha Trailer Systems är också inne i en långsiktig satsning på ett helt nytt produktprogram som går in i en lanseringsfas i samband med IAA-mässan i september månad. Att marknaden kommer att återhämta sig ser jag som självklart men vi får nog revidera tidplanen och vara beredda på att det tredje kvartalet också kommer att bli mycket svagt.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/