Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group justerar ner goodwillvärdet för Edscha Trailer Systems

10:00 / 16 January 2015 VBG Group Press release

I samband med det pågående bokslutsarbetet för 2014, har VBG Group ABs koncernledning i samråd med styrelsen fattat beslut om att justera ner det koncernmässigt bokförda goodwillvärdet för divisionen Edscha Trailer Systems med 60 miljoner kronor. Efter justeringen uppgår Edscha Trailer Systems koncernmässiga goodwill till 133 miljoner kronor. Nedskrivningen kommer att belasta koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2014.

Edscha Trailer Systems är ledande leverantör av produkter för påbyggnation av kapelltäckta trailers, med fokus på skjutbara tak och där är divisionen världsledande. VBG Group förvärvade Edscha Trailer Systems i oktober 2005 och divisionen är i dag den minsta av VBG Groups tre divisioner.

Under treårsperioden efter förvärvet (2006-2008) rådde en mycket stark konjunktur i trailer-branschen. Den genomsnittliga årsomsättningen för divisionen översteg då 400 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet 2008 kom den globala finanskrisen. Då tvärbromsade även trailerbranschen, vilket resulterade i att divisionens omsättning 2009 sjönk med hela 75 procent till närmare 100 miljoner kronor.

År 2010 innebar en svag återhämtning till 170 miljoner kronor, för att sedan följas av ett klart starkare 2011 där omsättningen nådde nästan 300 miljoner kronor.

Under åren 2012 och 2013 gick marknaden återigen tillbaka. Edscha Trailer Systems årsomsättning minskade och landade på ca 250 miljoner kronor. Under innevarande år, 2014, har omsättningen sjunkit ytterligare med 12-13 procent och den uppgång i marknaden som förväntats av de flesta branschanalytiker, har låtit vänta på sig.

Samtidigt har Edscha Trailer Systems utvecklat sitt produktprogram, inte bara inom skjutbara tak till trailers, utan även inom skjutbara taksystem för järnvägstransporter. Dessutom har en helt ny produktkategori tagits fram, i form av ett skjutbart taksystem för tipperfordon och dumpers. Det nya taksystemet kommer att börja säljas under senare delen av 2015.

- Med det förbättrade och breddade produktprogrammet och med en uppfattning om att marknaden kommer att förbättras under de kommande åren, så ser vi positivt på divisionens lönsamhetsutveckling under de kommande åren. Men vi har med erfarenhet av de senaste årens utveckling i branschen och med våra affärsplaner i åtanke, gjort en medvetet försiktig bedömning att det kommer att dröja innan vi når den omsättning och lönsamhet som divisionen redovisade under perioden 2006-2008. Detta har lett fram till beslutet att justera ner den goodwill som finns bokförd på Edscha Trailer Systems, förklarar Anders Birgersson som är VD och koncernchef på VBG Group.

Det koncernmässigt bokförda goodwillvärdet för Edscha Trailer Systems justeras ner med 60 miljoner kronor i samband med årsbokslutet och uppgår därefter till 133 miljoner kronor.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com 

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/