Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-september 2015

11:00 / 21 October 2015 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2015
 • Koncernens omsättning ökade med 5,5 procent till 305,7 MSEK (289,9)
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 38,8 MSEK (24,7)
 • Jämförelsestörande post i kvartalet på -6,9 MSEK avser förvärvskostnader (föregående år påverkades resultatet positivt med 48,6 MSEK avseende negativ goodwill)
 • Rörelseresultatet blev 31,9 MSEK (71,5) med marginalen 10,4 procent (24,7)
 • Resultatet efter finansiella poster blev 31,4 MSEK (70,1) med vinstmarginalen 10,3 procent (24,2)
 • Koncernens resultat efter skatt blev 23,0 MSEK (64,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,85 SEK (5,13)
 • Den 1 oktober 2015 förvärvades det brasilianska bolaget Henfel Indústria Metalúrgica Ltda
Nio månader 2015
 • Koncernens omsättning ökade med 12,3 procent till 992,3 MSEK (883,4)
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 125,2 MSEK (96,3)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -6,9 MSEK (52,8)
 • Rörelseresultatet blev 118,3 MSEK (149,1) med marginalen 11,9 procent (16,9)
 • Resultatet efter finansiella poster blev 116,7 MSEK (142,4) med vinstmarginalen 11,8 procent (16,1)
 • Koncernens resultat efter skatt blev 84,2 MSEK (116,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,74 SEK (9,33)

Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef, Anders Birgersson:

VBG Group tar steget in i Brasilien

Koncernens omsättning för det tredje kvartalet var i sin helhet klart godkänd, inte minst med tanke på att två av tre divisioner verkar i en svag konjunktur. När jag ser på koncernens rörelseresultat, före jämförelsestörande poster, var kvartalet riktigt starkt med ett klart bättre resultat än föregående år och med en rörelsemarginal på nära tretton procent.

Det var naturligtvis mycket glädjande att vi lyckades komma till avslut med förvärvet av ett riktigt bra bolag i Brasilien. Henfel Indústria Metalúrgica Ltda har sin verksamhet i staden Jaboticabal i regionen Sao Paolo. Vi har sedan lång tid tillbaka haft en etablering i Brasilien på radarn och i cirka ett och ett halvt års tid har vi fört diskussioner med Henfel om ett samarbete, alternativt förvärv. Vårt insteg i Brasilien är en långsiktig satsning som kommer att påverka koncernen positivt och skapa flera möjligheter för våra verksamheter, inte bara i Brasilien utan på sikt även i andra delar av Sydamerika. Att det i dagsläget råder en finansiell och politisk oro i Brasilien har givetvis diskuterats internt och beaktats i vår beslutsprocess. Jag är övertygad om att förvärvet på sikt kommer att skapa stor nytta och ge förutsättningar att växa på en av de större ekonomierna i världen.
VBG Truck Equipment - ännu ett mycket starkt kvartal
I föregående kvartalsrapport kallade jag VBG Truck Equipment för koncernens draglok. Det finns ingen anledning att ändra på det omdömet efter tredje kvartalet. VBG Truck Equipment fortsatte att prestera på en hög nivå och det är naturligtvis viktigt att koncernens största division levererar goda resultat. Det känns tryggt att veta att divisionsledningen och all personal inte sitter nöjda, utan arbetar konsekvent vidare med att utveckla verksamheten på alla plan. Jag räknar med en fortsatt stabil utveckling för VBG Truck Equipment.
Edscha Trailer Systems - plusresultat och något ökad omsättning
Trots en fortsatt svag marknad lyckades Edscha Trailer Systems öka omsättningen med några procent under det tredje kvartalet. I kombination med god kostnadskontroll, bidrog det till att divisionen vände förra årets negativa rörelseresultat till en vinst på drygt två miljoner kronor, med fyra procents rörelsemarginal. För niomånadersperioden nådde divisionen en rörelsemarginal på drygt sex procent, vilket är på rätt sida om den femprocentsnivå som är ett absolut minimikrav när det gäller koncernens målsättning för lönsamhet. Dock är koncernens målsättning att varje division, liksom koncernen som helhet, ska nå rörelsemarginaler på minst tio procent över en konjunkturcykel, och där är inte Edscha Trailer Systems för närvarande.

Vägen till ytterligare ökat rörelseresultat och förbättrade rörelsemarginaler går oundvikligen via en ökning av försäljningsvolymerna. Detta kan ske med hjälp av en förbättrad marknadssituation men också genom att Edscha Trailer Systems lyckas med sin introduktion av både nya produkter och uppdaterade befintliga produkter till marknaden. Vi ser över olika alternativ för divisionen för att avkastningen på sikt ska uppfylla de krav vi har på våra verksamheter.
Ringfeder Power Transmission - bra resultat och lönsamhet i en besvärlig konjunktur
Konjunkturen visar på en fortsatt nedgång inom gruv- olje- och gasindustrin, som är några av de viktigaste marknadssegmenten för Ringfeder Power Transmission. Detta innebar att omsättningen under det tredje kvartalet minskade med fem procent (valutarensat tretton procent) jämfört med förra året. Trots denna lägre omsättning lyckades divisionen förbättra det underliggande rörelseresultatet (före jämförelsestörande poster) och leverera en rörelsemarginal på tretton procent. Jag bortser i detta sammanhang från den jämförelsestörande post på -6,9 MSEK som utgör förvärvskostnader i samband med förvärvet av Henfel.
Under de kommande åren har Ringfeder Power Transmission stora möjligheter att växa både i omsättning och resultat, då divisionen i och med förra årets förvärv av Tschan och årets förvärv av Henfel nu har kompletterat och utvecklat sitt erbjudande till marknaden globalt. Samtidigt blir det en stor utmaning för divisionsledningen att kunna samordna verksamheterna runt om i världen och plocka ut synergier för att bli än mer effektiva.
Divisionen har nu, inför 2016, en verksamhet som på årsbasis omsätter cirka femhundra miljoner kronor, med nästan fyrahundra anställda och egen verksamhet via bolag i Tyskland, Tjeckien, USA, Indien, Kina och Brasilien. Det är en avsevärd skillnad mot hur verksamheten såg ut för tio år sedan då omsättningen var etthundrafemtio miljoner kronor, med två bolag och fyrtio anställda. Det kan naturligtvis bli tufft den närmsta tiden beroende på hur marknaderna utvecklar sig, men jag anser att Ringfeder Power Transmission har mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten med gott resultat.
VBG Group - ser möjligheter till ytterligare förvärv under 2016
Det var som sagt mycket glädjande att vi kunde slutföra förvärvet av Henfel, som var ett av de förvärv vi arbetat med under en längre tid. Vi kommer framöver att intensifiera arbetet med förvärv, då i första hand för att hitta förvärvskandidater som kan kvalificera sig för att bli en ny division inom VBG Group. Vi ser då helst företag som har en internationell verksamhet, tillhör de ledande i sin bransch och med fördel har sin huvudverksamhet i Sverige, Tyskland eller i något av de övriga länderna i Norden. Jag hoppas att vi genom ökad intern aktivitet, utnyttjande av fler kanaler och genom fler intressanta propåer för utvärdering, ska kunna genomföra ytterligare förvärv under 2016.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/