Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2014

13:00 / 17 February 2015 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2014:
 •  Koncernens omsättning ökade med 3,1 procent till 303,4 MSEK (294,4)
 •  Justerat rörelseresultat minskade till 31,8 MSEK (37,4)
 •  Jämförelsestörande post i kvartalet uppgick till -60,0 MSEK, avseende nedskrivning av goodwill
 •  Redovisat rörelseresultat blev -28,2 MSEK (37,4)
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -29,7 MSEK (33,1)
Helåret 2014:
 •  Koncernens årsomsättning ökade med 1,3 procent till 1 186,8 MSEK (1 171,4)
 •  Justerat rörelseresultat minskade till 128,1 MSEK (162,8)
 •  Jämförelsestörande poster uppgick under året till netto -7,2 MSEK
 •  Redovisat rörelseresultat minskade till 120,9 MSEK (162,8)
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 112,7 MSEK (151,7)
 •  Koncernens resultat efter skatt blev 78,9 MSEK (112,5)
 •  Resultat per aktie uppgick till 6,31 SEK (9,00)
 •  Styrelsen föreslår höjd utdelning till 3,00 SEK per aktie (2,75) vilket motsvarar 47,5 procent av vinsten per aktie

Kommentar från Anders Birgersson, VD och koncernchef i VBG Group:
VBG Group - ett händelserikt verksamhetsår i svalt marknadsklimat

Årets första kvartal innebar en bra start på året med goda försäljningssiffror och starka rörelseresultat för samtliga divisioner. Men från och med andra kvartalet spreds en viss osäkerhet, bland annat på grund av ökad politisk oro i östra Europa. Detta ledde till att konjunkturen försvagades. För koncernens tre divisioner blev konsekvensen ett avsevärt svalare marknadsklimat under årets sista nio månader.

Vi hade definitivt högre förväntningar på marknadernas utveckling inför 2014. Speciellt gällde detta för trailerbranschen, där nu marknaden i stället stagnerade. Med den totalt sett svaga marknadsutvecklingen i beaktande anser jag trots allt att koncernens resultat, med en rörelsemarginal på strax över tio procent, är godkänt.

Frånsett marknadsutvecklingen var verksamhetsåret intressant och händelserikt med bland annat en mindre avyttring (Armaton), ett strategiskt förvärv (Tschan), stora och viktiga lastfordons-/industrimässor (Elmia och IAA) samt lansering av ett nytt produktområde (skjutbara tak för tippfordon).

Dessutom noterade vi under året tre jämförelsestörande poster, en i varje division. Dessa inträffade i det andra, tredje respektive fjärde kvartalet. Därför har vi valt att i denna bokslutsrapport redovisa rörelseresultat både före och efter jämförelsestörande poster, för varje division och för hela koncernen.

VBG Truck Equipment - står stabilt och levererar resultat, oavsett konjunktur
Under 2014 bevisade återigen koncernens största division att man genom sin mycket starka marknadsposition, sitt breda produktprogram samt sin stabila och väl fungerande organisation, lyckades skapa bra lönsamhet även när tillväxten uteblev. När omsättningen för året minskade med cirka två procent redovisade man ändå en rörelsemarginal på över femton procent.

Divisionen satsar kontinuerligt och målmedvetet på såväl långsiktig produkt- och marknadsutveckling som att utveckla och trimma "supply chain-organisationen".

Edscha Trailer Systems - svagt resultat på svag marknad, men ljusglimtar finns
Den största missräkningen 2014 var utan tvekan utvecklingen inom trailerbranschen där vi hade hoppats att den sedan länge förväntade tillväxten skulle ta fart. Så blev nu inte fallet, speciellt inte inom det segment i vilket Edscha Trailer Systems främst verkar. Omsättningen minskade
med nästan fjorton procent och den faktiska volymminskningen (valutarensat) var nästan arton procent.

Första kvartalet var däremot bra, med en omsättning på nästan sjuttio miljoner kronor och en rörelsemarginal på drygt tio procent. Men under de avslutande tre kvartalen sjönk omsättningen kraftigt till i genomsnitt femtio miljoner kronor, vilket var lika med break-even nivån. Årets nio sista månader resulterade därför i ett nollresultat för divisionen och därmed blev första kvartalets rörelseresultat på drygt sju miljoner kronor också lika med årsresultatet.

Positivt under året var ändå det mottagande som Edscha Trailer Systems fick på den stora internationella lastfordonsmässan IAA i Tyskland. Där visade divisionen upp ett komplett, uppdaterat produktprogram för skjutbara tak till trailers och den helt nya produkten "TipperRoof" som riktar
sig mot ett för divisionen helt nytt kundsegment, tippfordon.

Ringfeder Power Transmission - växer via förvärv, men något lägre lönsamhet
Årets stora händelse var definitivt förvärvet av tyska Tschan GmbH, som införlivades i divisionen från och med den första juli. Med detta förvärv gjorde vi en strategiskt viktig komplettering till divisionens produktprogram och tog ännu ett steg framåt i arbetet med att öka tillväxttakten. Varumärket Tschan är starkt, välrenommerat i sin bransch och känt för hög produktkvalitet och prestanda.

Tschan tillverkar en typ av stora flexibla axelkopplingar som används bland annat inom gruv-och stålindustri. En svag punkt hos Tschan har varit begränsningar i deras sälj- och distributionssystem, men med Ringfeder Power Transmissions effektiva säljkanaler och stora kundbas kommer omsättningen av Tschans produkter att kunna öka.

En annan svårighet för Tschan har varit allt för höga produktionskostnader. I början av 2014, efter flera förlustår, stod Tschan inför akuta finansiella problem och det egna kapitalet var förbrukat. Tschans ägare ansökte då om rekonstruktion av bolaget. Rekonstruktionen beviljades i början av februari och avslutades under juni.

Inom vår koncern har vi stor erfarenhet och industriellt kunnande att effektivisera produktion och logistik, vilket också kommer att vara ett prioriterat område under konsolideringsfasen som löper vidare under 2015.

Förvärvet av Tschan är en långsiktig investering, men det förvärvade bolaget späder för närvarande rörelsemarginalen för Ringfeder Power Transmission. Divisionen har dessutom under 2014 ökat antalet egna anställda säljare i såväl USA som Indien. Det som ett led i strategin att ersätta ett större antal s k säljagenter som uteslutande jobbar på kommission. Kortsiktigt har även detta pressat lönsamheten för Ringfeder Power Transmission.

VBG Group - inför 2015 och de närmsta åren
Koncernen har en god tillgång till likvida medel och en stark finansiell ställning. Dessutom har koncernens samtliga verksamheter potential att öka såväl omsättning som resultat. Vi jobbar målmedvetet vidare med att utvärdera intressanta förvärvsobjekt, som jag hoppas kommer att leda till dialog och vidare mot avtal.

Förutsättningar finns definitivt för VBG Group att fortsätta skapa uthållig och lönsam tillväxt.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/