Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kallelse till årsstämma 2015 i VBG Group AB

12:00 / 25 March 2015 VBG Group Press release

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 23 april 2015 kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.vbggroup.com
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2015, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 17 april 2015.

Anmälan kan ske skriftligen till adress VBG Group AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00, via e-post anmalan2015@vbggroup.com. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

Vänersborg i mars 2015

Styrelsen i VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/