Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-mars 2015

15:00 / 23 April 2015 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 12,2 procent till 355,1 MSEK (316,4)
  • Rörelseresultatet ökade till 55,7 MSEK (50,6)
  • Rörelsemarginalen blev 15,7 procent (16,0)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 55,5 MSEK (48,7)
  • Koncernens resultat efter skatt ökade till 40,5 MSEK (35,5)
  • Vinst per aktie ökade till 3,24 SEK (2,84)

Kommentar från Anders Birgersson, koncernchef och VD på VBG Group:

VBG Group levererar ett starkt första kvartal
Årets första kvartal innebar, liksom förra året, en mycket bra start på verksamhetsåret för VBG Group. Med ett rörelseresultat på 55,7 miljoner kronor och rörelsemarginalen 15,7 procent var kvartalet historiskt sett det tredje bästa. För koncernen som helhet brukar första kvartalet vara det starkaste, både när det gäller omsättning och resultat. Detta beror bland annat på att det innehåller fler arbetsdagar än övriga kvartal, men också på att en normalt svag decembermånad med låg verksamhet och lagerreduktioner hos flera kunder skapar ett större behov i början av året. Det faktum att vissa produkter, som Onspot automatiska slirskydd, säljs något mer under vintersäsongen påverkar också det första kvartalet positivt.
Noterbart är också att koncernen redovisade en nettokassa vid kvartalets slut. Koncernens samlade likvida medel på 216 miljoner kronor var således större än koncernens räntebärande låneskuld (inklusive pensionsskuld) på 208 miljoner kronor. Detta har inte inträffat sedan 1996.
VBG Truck Equipment - levererar toppresultat
Koncernens största division redovisade ett första kvartal i absolut toppklass. Rörelseresultatet uppgick till nära nog fyrtio miljoner kronor vilket är det bästa resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. Detta medförde naturligtvis att även rörelsemarginalen steg till hela 21 procent. Under första kvartalet märktes indikationer och positiva signaler på en ökad aktivitet i ett antal geografiska marknader, däribland divisionens största marknad, Tyskland. Min förhoppning, men också bedömning, är att vi får se en fortsatt tillväxt på VBG Truck Equipments viktiga marknader under de kommande kvartalen.
Edscha Trailer Systems - fortsatt låg omsättning men positivt resultat
Förra året öppnade Edscha Trailer Systems med ett starkt första kvartal, för att sedan uppleva tre kvartal med en mycket svagare marknad. Detta resulterade i låg omsättning och röda resultatsiffror.
Divisionens omsättning och resultat för årets första kvartal var förvisso lägre än samma period förra året, men det var ändå betydligt bättre än de tre avslutande kvartalen 2014. Det känns därför bra att Edscha Trailer Systems nu redovisar en rörelsemarginal på 8,4 procent, vilket också ger förhoppningar om en positiv utveckling under resten av 2015. Det nya taket för tippfordon som mottogs med stort intresse när det presenterades för marknaden under förra året, kommer sannolikt inte att göra några större avtryck i divisionens omsättning och resultat förrän tidigast i slutet av detta året.
Ringfeder Power Transmission - ökad försäljning och fortsatt god lönsamhet
Konsolideringen av tyska Tschan som förvärvades 1 juli 2014 kommer att pågå under större delen av 2015. Ett viktigt område för Ringfeder Power Transmissions ledning är att effektivisera Tschans produktion och logistik. Samtidigt pågår ett intensivt marknadsorienterat arbete med att utbilda, utveckla och samordna divisionens interna säljorganisation och det globala distributörsnätverket.
Under första kvartalet ökade divisionens omsättning med femtio procent jämfört med förra året. Tschan var naturligtvis en starkt bidragande orsak till denna ökning. Resultatmässigt redovisade Tschan ett rörelseresultat strax över noll, vilket i och för sig var enligt plan, men samtidigt späder det ut divisionens totala marginal med knappt fyra procentenheter. Divisionens rörelsemarginal på drygt fjorton procent för kvartalet, känns stabil. Förvärvet av Tschan är en långsiktig investering och även om det återstår mycket jobb för Ringfeder Power Transmission så är jag full av tillförsikt och jag räknar med en positiv utveckling och en ytterligare förstärkt marknadsposition för divisionen.
VBG Group - fokus under 2015
Från moderbolagets sida kommer vi att fortsätta arbetet med att kartlägga och närma oss lämpliga förvärvsobjekt, då framförallt med fokus på tilläggsförvärv. Det arbete vi lagt ner på en målmedveten och strukturerad förvärvsagenda under de senaste åren har tillsammans med vår starka finansiella position skapat goda förutsättningar för att lyckas med våra intentioner att växa strukturellt. Vi kommer även att noga följa lönsamhetsutvecklingen inom våra tre divisioner och deras arbete med att realisera sina affärsplaner.
Jag ser, som jag uttryckte det i bokslutskommunikén och i årsredovisningen, goda möjligheter för VBG Group att öka såväl omsättning som resultat under 2015 förutsatt att vår nuvarande försiktigt positiva bedömning av marknadsutvecklingen slår in.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/