Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-juni 2015

13:00 / 20 August 2015 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2015:
Koncernens omsättning ökade med 19,6 procent till 331,5 MSEK (277,1)
Rörelseresultatet blev 30,7 MSEK (27,0) med marginalen 9,3 procent (9,7)
Resultatet efter finansiella poster blev 29,8 MSEK (23,6) med vinstmarginalen 9,0 procent (8,5)
Koncernens resultat efter skatt blev 20,7 MSEK (17,0)

Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (1,36)

Första halvåret 2015:
Koncernens omsättning ökade med 15,7 procent till 686,6 MSEK (593,5)
Rörelseresultatet blev 86,4 MSEK (77,6) med marginalen 12,6 procent (13,1)
Resultatet efter finansiella poster blev 85,3 MSEK (72,3) med vinstmarginalen 12,4 procent (12,2)
Koncernens vinst efter skatt blev 61,2 MSEK (52,5)

Vinsten per aktie uppgick till 4,89 SEK (4,20)

Kommentar från Anders Birgersson, VD och koncernchef på VBG Group:

VBG Groups största division skapar fortsatt god lönsamhet för koncernen

Koncernens omsättning och resultat för det andra kvartalet blev, som ganska väntat, lägre än det mycket starka första kvartalet. Men jämfört med andra kvartalet föregående år, ökade såväl omsättning som resultat för samtliga tre divisioner inom koncernen. Det betyder att koncernen under andra kvartalet haft en omsättningstillväxt (rullande fyra kvartal) på fyra och en halv procent och en resultattillväxt på drygt sju procent.

VBG Truck Equipment - fortsätter att prestera på hög nivå
Efter ett första kvartal i absolut toppklass, levererade koncernens största division ännu ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på nära femton procent. VBG Truck Equipment har under en längre tid varit det pålitliga "dragloket" i koncernen. Under årets första sex månader stod divisionen för drygt halva koncernens omsättning och bidrog med nästan sjuttio procent av divisionernas samlade rörelseresultat. VBG Truck Equipment ger därmed stabilitet och finansiell trygghet, inte bara för den egna divisionen, utan även för koncernen som helhet. Tillväxten i omsättning och en stark resultatutveckling kommer dock inte av sig själv, utan den skapas genom ett gediget arbete. Divisionen har en ständig vilja att förbättra produkter, bearbeta befintliga och nya marknader, utveckla erbjudandet till kunderna och effektivisera processer.
Edscha Trailer Systems - godkänt resultat på svag marknad
Divisionen fortsätter att verka på en svag marknad, men har trots detta lyckats anpassa organisationen och effektivisera processerna så att rörelsemarginalen under första halvåret når sju procent, vilket är en anständig nivå. Jag hoppas dock fortfarande att marknadsläget ska förbättras något under slutet av året, vilket även skulle ge divisionens nya produktprogram bättre förutsättningar för en lyckad introduktion på marknaden.
Ringfeder Power Transmission - kraftig tillväxt och en global organisation i förändring
Arbetet med att effektivisera och konsolidera Tschan, som förvärvades 1 juli 2014, pågår och fortsätter under resten av året. Samtidigt har divisionen under året satsat resurser på att förstärka, utöka och förändra organisationen med bland annat nyrekryteringar på ledningsnivå inom framförallt supply-chain och försäljning/marknad.

Den kraftiga omsättningsökningen under andra kvartalet och första halvåret beror till största delen på förvärvet av Tschan, men fortfarande är resultatpåverkan från förvärvet mycket blygsam, vilket följaktligen innebär att rörelsemarginalen för divisionen som helhet är lägre än föregående år. Divisionen är globalt aktiv inom många industrisegment. Ett viktigt område är gruvindustrin där det svaga konjunkturläget inom just detta segment, påverkar divisionen i relativt hög grad.
Marknadsutsikter andra halvåret 2015
När det gäller divisionernas marknadsutveckling förväntar jag mig inte någon större förändring under det tredje kvartalet, men förhoppningsvis kan slutet av året innebära en något ökad aktivitet, och då kanske främst inom de två fordonsrelaterade divisionerna.

Anders Birgersson
VD och koncernchef

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/