Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group förvärvar MCC och expanderar till nya marknadssegment med goda tillväxtmöjligheter

08:00 / 11 November 2016 VBG Group Press release

VBG Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva Mobile Climate Control Group Holding AB (MCC) från investeringsbolaget Ratos AB (publ) för 1 790 MSEK kontant på kassa- och skuldfri basis. MCC är branschledande i Nordamerika och Europa inom klimatsystem till kommersiella fordon. I och med förvärvet expanderar VBG Group till nya marknadssegment med goda tillväxtmöjligheter. MCC kommer att utgöra en ny division inom VBG Group. Förvärvet förväntas slutföras under november 2016. VBG Group kommer att genomföra en företrädesemission om 800 MSEK.

Sammanfattning 
  • VBG Group har tecknat avtal med Ratos om att förvärva samtliga aktier i MCC. MCC utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. MCC kommer att bilda en ny division inom VBG Group.
  • Genom förvärvet expanderar VBG Group till nya marknadssegment med goda tillväxtmöjligheter. Förvärvet innebär att VBG Groups marknadsrisk minskar genom bättre geografisk balans inom koncernen och det finns goda möjlighet till framtida synergier, framförallt mellan MCC och VBG Groups största division VBG Truck Equipment.
  • Köpeskillingen uppgår till 1 790 MSEK på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value).
  • MCC:s omsättning 2015 uppgick till 1 264 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 152 MSEK.
  • VBG Groups omsättning proforma 2015 ökar genom förvärvet från 1 315 MSEK till 2 579 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) ökar proforma 2015 från 141 MSEK till 293 MSEK.
  • Förvärvet är fullt finansierat via nya bankfaciliteter, inklusive ett brygglån.
  • VBG Group kommer efter förvärvet att genomföra en nyemission om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för VBG Groups aktieägare. Nyemissionen är säkerställd till cirka 40 procent på de villkor som anges nedan och har därtill stöd från de största aktieägarna.
  • Förvärvet är inte beroende av konkurrensgodkännande eller föremål för några andra väsentliga villkor. Förvärvet förväntas slutföras under november 2016.

Beskrivning av MCC
MCC utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Bolaget är inriktat på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. MCC:s fyra huvudsakliga kundsegment är tillverkare av bussar, nyttofordon, offroad-fordon respektive försvarsfordon.
Cirka 80 procent av MCC:s försäljning sker i Nordamerika och cirka 20 procent i Europa. I Nordamerika är bolaget marknadsledande inom bussegmentet och de har även en stark position inom försvarsfordon och offroadfordon. I Europa är MCC den marknadsledande leverantören av värmesystem till bussar. Där har bolaget också en god marknadsposition inom kompletta klimatsystem för offroad-fordon.
MCC har sitt huvudkontor och delar av produktutvecklingsorganisationen i Sverige. De större produktionsanläggningarna finns i Kanada, USA och Polen, men egna bolag finns även i Kina och Sydafrika. Under 2015 hade MCC i genomsnitt 640 anställda i koncernen.
Bakgrund och motiv
VBG Group arbetar sedan flera år utifrån en fastslagen förvärvsstrategi där målbolagen antingen ska vara kompletterande förvärv till koncernens befintliga divisioner eller förvärv som bildar en egen division. VBG Groups förvärvsstrategi innebär att de bolag som kan bli aktuella för förvärv ska ha starka varumärken och ledande marknadsposition i valda nischer, ett högt kundvärde i produkterna, en diversifierad kundbas samt bidra till internationell expansion.
MCC uppfyller VBG Groups samtliga förvärvskriterier väl, och förvärvet av MCC bidrar till goda tillväxtmöjligheter för VBG Group. De främsta tillväxtmöjligheterna finns inom segmentet bussar, som är MCC:s största marknadssegment. Där förväntas tillväxt ske genom en ökad efterfrågan på antal fordon, en ökad penetration av klimatsystem i fordonen, samt genom en pågående omställning i branschen där en övergång till elhybridmotorer kommer att kräva en ny teknik för klimatsystemen - en teknik som ger större ekonomisk utväxling per fordon och där MCC ligger i framkant.
- Förvärvet av MCC är en strategiskt mycket betydelsefull affär som innebär ett nytt kapitel i VBG Groups historia. MCC är ett välskött bolag som uppfyller samtliga kriterier i vår förvärvsstrategi och bolaget är verksamt inom segment där det finns goda tillväxtmöjligheter framöver. Jag är övertygad om att denna affär kommer vara bra för båda bolagen samt för våra kunder, aktieägare och medarbetare, säger Anders Birgersson, VD och koncernchef för VBG Group.
Idag har VBG Group sin huvudsakliga affär i Europa, med cirka 80 procent av försäljningen. I och med förvärvet får VBG Group en betydligt ökad närvaro i Nordamerika.
- MCC är en global aktör, men bolaget har ändå sin allra största marknad i Nordamerika. VBG Group har däremot huvuddelen av sin affär i Europa. Med MCC som en av koncernens divisioner kommer den regionala obalans som finns inom koncernen idag att utjämnas. Det gör VBG Group till en än mer stabil koncern, säger Anders Birgersson, VD och koncernchef för VBG Group.
MCC och VBG Groups största division VBG Truck Equipment drivs av samma sorts affärslogik och har liknande affärsmodeller. En viktig framgångsfaktor för båda bolagen är förmågan att driva utvecklingsarbeten i samarbete med kunderna och samtidigt skapa behov genom en nära relation med slutanvändaren.
- Vi förstår oss på hela MCC:s värdekedja och jag tror att vi med vår industriella kompetens kan bidra till MCC:s fortsatta utveckling. Samtidigt tror jag också att MCC kan tillföra mycket kunskap till VBG Group, bland annat inom mekatronik. På sikt ser vi även möjlighet till synergier mellan MCC och VBG Truck Equipment när det gäller etablering på nya marknader, och då framförallt i Brasilien och Kina, säger Anders Birgersson, VD och koncernchef för VBG Group.
Organisatoriskt kommer MCC att utgöra en egen division inom VBG Group. Förvärvet förväntas inte leda till några andra större organisatoriska förändringar. Den nya divisionen ska ledas av MCC:s nuvarande VD Clas Gunneberg som även kommer att ingå i VBG Groups ledningsgrupp.
- Under tiden MCC haft Ratos som ägare har bolaget utvecklats från att vara ett entreprenörsstyrt bolag med regionalt fokus till en ledande global aktör med dominerande positioner i både Nordamerika och Europa. Det känns positivt att vi nu får en industriell ägare med långsiktigt fokus som tillsammans med MCC:s ledning kan utveckla bolaget ytterligare. VBG Group drivs av samma affärslogik och har liknande affärsmodeller som MCC och vi ser fram emot att tillsammans utveckla och förstärka VBG Group, säger Clas Gunneberg, VD och koncernchef för MCC.

Ekonomiska effekter för VBG Group
VBG Groups förvärv av MCC kommer att ha en direkt påverkan på framtida resultat och kassaflöden för VBG Group, dels genom den förvärvade koncernen, dels genom lånefinansieringen och den planerade nyemissionen. Enligt proformaberäkning** för de nio första månaderna 2016 respektive helåret 2015, medför förvärvet följande finansiella effekter för VBG Group:

+--------------------------------+---------+-----+-------------------+
|1 jan 2016 - 30 sept 2016 (MSEK)|VBG Group|MCC |VBG Group, proforma|
+--------------------------------+---------+-----+-------------------+
|Nettoomsättning |1 079 |978 |2 057 |
+--------------------------------+---------+-----+-------------------+
|EBITA* |157 |132 |289 |
+--------------------------------+---------+-----+-------------------+
|EBITA-marginal, % |14,5% |13,5%|14,0% |
+--------------------------------+---------+-----+-------------------+

 

+-------------------------------+---------+-----+-------------------+
|1 jan 2015 - 31 dec 2015 (MSEK)|VBG Group|MCC |VBG Group, proforma|
+-------------------------------+---------+-----+-------------------+
|Nettoomsättning |1 315 |1 264|2 579 |
+-------------------------------+---------+-----+-------------------+
|EBITA* |141 |152 |293 |
+-------------------------------+---------+-----+-------------------+
|EBITA-marginal, % |10,8% |12,0%|11,4% |
+-------------------------------+---------+-----+-------------------+

*EBITA motsvarar rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Detta resultatmått är således bl.a. rensat för avskrivningar på de övervärden som allokeras till olika kategorier av immateriella anläggningstillgångar vid ett förvärv. Förvärvet av MCC förväntas resultera i ett övervärde om ca 1 441 MSEK (inklusive redovisad goodwill i MCC om 1 184 MSEK) som huvudsakligen kommer att allokeras till olika typer av immateriella tillgångar (inklusive goodwill) vid upprättande av förvärvsanalys enligt IFRS.

** Det ska noteras att proformaberäkningen syftar till att beskriva en hypotetisk situation och är inte representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden.

VBG Groups nettoskuldsättning förväntas öka från nettokassa om 5 MSEK till en räntebärande nettoskuld om 1 785 MSEK (proforma per 30 september 2016). Förutsatt att den planerade nyemissionen om 800 MSEK (exklusive transaktions- och emissionskostnader) fulltecknas beräknas VBG Groups nettoskuld uppgå till 985 MSEK (proforma per 30 september 2016) efter genomfört förvärv.

Förvärvet av MCC förväntas bidra positivt till vinst per aktie för VBG Group under 2017.
Finansiering och nyemission
Köpeskillingen för samtliga aktier i MCC kommer att betalas kontant och finansieringen av förvärvet är säkrad genom nya bankfaciliteter från SEB, inklusive ett brygglån. VBG Group kommer efter förvärvet att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 800 MSEK för att återbetala brygglånet. Beslut om nyemissionen avses fattas av styrelsen i november 2016 och förväntas genomföras i början av 2017. VBG Groups styrelse kommer att kalla till bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK ("Huvudägarna") har alla åtagit sig att rösta för nyemissionen vid en kommande extra bolagsstämma samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Vidare har Lannebo Fonder, villkorat av förvärvets genomförande, ensidigt förbundit sig att förvärva aktier av serie B från Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning motsvarande cirka 11 procent av det totala antalet aktier i VBG Group (inklusive egna aktier som innehas av VBG Group), att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen, och att därtill garantera teckning av eventuella aktier som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt till ett värde om upp till 25 MSEK. Huvudägarnas och Lannebo Fonders åtaganden att teckna aktier omfattar totalt cirka 40 procent av nyemissionen. Utöver detta har SEB Fonder, Nordea Fonder och Swedbank Fonder, som sammanlagt äger cirka 20 procent av aktierna i VBG Group förklarat att de har för avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt teckna sina pro rata-andelar i nyemissionen.
Extra bolagsstämma
VBG Groups styrelse kommer att kalla till bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägarna kommer att informeras efter det att förvärvet av MCC slutförts.
Villkor för förvärvet
Förvärvet är inte beroende av konkurrensgodkännande eller föremål för några andra väsentliga villkor. Förvärvet förväntas att slutföras under november 2016.
Rådgivare
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till VBG Group i samband med förvärvet och den kommande nyemissionen.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner - VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Groups B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/