Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group slutför förvärvet av MCC och genomför nyemission om cirka 800 MSEK

13:00 / 23 November 2016 VBG Group Press release

  • VBG Group slutför idag förvärvet av Mobile Climate Control Group Holding AB (MCC).
  • Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för VBG Groups aktieägare.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 11 januari 2017. Förutsatt att nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman kommer teckningsperioden att löpa från och med den 20 januari till och med den 6 februari 2017.
  • Med anledning av nyemissionen har styrelsen i VBG Group även beslutat att flytta fram datumet för publicering av delårsrapporten januari-december 2016 till den 28 februari 2017.

Den 11 november 2016 offentliggjorde VBG Group att avtal träffats om att förvärva MCC för 1 790 MSEK kontant på kassa- och skuldfri basis. MCC är en av de branschledande aktörerna inom klimatlösningar till kommersiella fordon i Nordamerika och Europa. Förvärvet har nu slutförts och MCC kommer att konsolideras av VBG Group från och med idag den 23 november 2016.

Styrelsen har vidare fattat beslut att genomföra den tidigare aviserade nyemissionen om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för VBG Groups aktieägare. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera förvärvet av MCC.
Villkor för nyemissionen
Innehavare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter av nyemissionen. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 18 januari 2017. Teckningstiden löper från och med den 20 januari till och med den 6 februari 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Styrelsen har även beslutat att flytta fram datumet för publicering av delårsrapporten januari-december 2016 till den 28 februari 2017 med anledning av nyemissionen. 

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen och förväntas offentliggöras omkring den 11 januari 2017.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att äga rum den 16 januari 2017. Med hänsyn till de legala frister som gäller för kallelse till extra bolagstämma kommer beslut om kallelse att fattas, samt kallelsen offentliggöras genom separat pressmeddelande, vid senare tillfälle, dock senast tre veckor före den extra bolagsstämman. För ytterligare information om den extra bolagsstämman hänvisas till det kommande separata pressmeddelandet med kallelsen till den extra bolagsstämman.
Teckningsåtaganden
Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda, Stiftelsen VBG-SLK och Lannebo Fonder har alla åtagit sig att rösta för nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Vidare har Lannebo Fonder garanterat teckning av eventuella aktier som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt till ett värde om upp till 25 MSEK. Åtagandena att teckna aktier och Lannebo Fonders garantiåtagande omfattar sammantaget cirka 40 procent av nyemissionen. Utöver detta har SEB Fonder, Nordea Fonder och Swedbank Fonder, som sammanlagt äger cirka 20 procent av aktierna i VBG Group förklarat att de har för avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt teckna sina pro rata-andelar i nyemissionen. Nyemissionen är emellertid inte säkerställd genom exempelvis bankgaranti, pantsättning eller på något annat sätt.
Preliminär tidplan för nyemissionen

11 januari 2017 Offentliggörande   av fullständiga villkor, inklusive
teckningskurs och teckningsrelation
16 januari 2017 Extra   bolagsstämman tar ställning till styrelsens beslut
om nyemissionen
17 januari 2017 Första   handelsdag i aktien utan rätt att delta i
nyemissionen
18 januari 2017 Avstämningsdag,   d.v.s. aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att   erhålla teckningsrätter
som medför rätt att delta i nyemissionen
Omkring 18 Offentliggörande   av prospektet
januari 2017
20 januari - 6 Teckningsperiod
februari 2017
20 januari - 2 Handel   i teckningsrätter
februari 2017
9 februari Pressmeddelande   med preliminärt
201728   teckningsresultatDelårsrapport   januari-december 2016
februari 2017

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till VBG Group i samband med nyemissionen.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner - VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Groups B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 13.00 CET.
Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i VBG Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i VBG Group kommer endast att ske genom det prospekt som VBG Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar VBG Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/