Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2015

13:00 / 17 February 2016 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2015:
 • Koncernens omsättning ökade med 6,5 procent till 323,0 MSEK (303,4).
 • Justerat rörelseresultat minskade till 24,7 MSEK (31,8).
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -8,3 MSEK (-60,0).
 • Redovisat rörelseresultat ökade till 16,4 MSEK (-28,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,8 MSEK (29,7).
 • Förvärvet av brasilianska Henfel Ltda. genomfördes den 1 oktober 2015.
Helåret 2015:
 • Koncernens årsomsättning ökade med 10,8 procent till 1 315,3 MSEK (1 186,8).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 149,9 MSEK (128,1).
 • Jämförelsestörande poster uppgick under året till -15,2 MSEK (-7,2).
 • Redovisat rörelseresultat ökade till 134,7 MSEK (120,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 134,5 MSEK (112,7).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 95,5 MSEK (78,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 7,64 SEK (6,31).
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 3,25 SEK per aktie (3,00), vilket motsvarar 42,5 procent av vinsten per aktie.

Kommentar från Anders Birgersson, VD och koncernchef på VBG Group:

Ett år med tillväxt trots tuffa marknader

Sammantaget för koncernen så har 2015 inneburit både växande försäljning och högre vinst, även om det fjärde kvartalet totalt sett var svagare än vad vi väntat oss. VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems gjorde ett bättre resultat för helåret än föregående år, medan Ringfeder Power Transmission hade en svagare avslutning och mötte en trögare marknad.

Vårt målmedvetna arbete med att internationalisera VBG Group har lett till att vi idag har en ökad närvaro i USA och det har varit en bidragande orsak till koncernens positiva utveckling under året. Koncernen har under året internationaliserats ytterligare, i och med Ringfeder Power Transmissions förvärv av brasilianska Henfel. Vi är medvetna om att Brasilien står inför både politiska och ekonomiska utmaningar, och detta förvärv ska ses som ett tecken på vår långsiktighet. Med Henfel som plattform, kommer det framöver även att finnas möjlighet för koncernens andra divisioner att etablera sig i Brasilien. Den brasilianska lastbilsmarknaden är mycket stor, även de segment som är aktuella för VBG Group.
VBG Truck Equipment - tagit marknadsandelar och slagit försäljningsrekord i Europa
Koncernens största division levererar återigen, både i form av ökad försäljning och bättre resultat jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet ligger i linje med de tidigare kvartalen och vi ser även en fortsatt stabil utveckling.
Den totala marknaden för lastbilar med tunga släp har varit tuff på sina håll, men VBG Truck Equipment har trots allt en stor del av sin affär i Europa, som haft en fortsatt god marknadsutveckling under året. Det har vi märkt av, inte minst i England, där divisionen slagit försäljningsrekord. Vi har också sett att divisionens arbete med att ytterligare vässa sitt produktprogram och satsa på extra försäljningsresurser, har gett goda resultat på den tyska marknaden.
Edscha Trailer Systems - dubblad lönsamhet i tuff konjunktur
Trots en tuff konjunktur och hård konkurrens har Edscha Trailer Systems förbättrat sitt resultat markant i jämförelse med föregående år. Rörelsemarginalen ökade från drygt 3 procent till 6 procent (exkluderat den goodwillnedskrivning som gjordes 2014), vilket innebär nästintill en fördubbling.
Även om avkastningen inte är på den nivå som motsvarar de krav vi har, så har divisionsledningen gjort ett framgångsrikt jobb med att hålla kostnaderna nere och det har bidragit till att verksamheten går åt rätt håll och att lönsamheten förbättrats.
Marknadsintroduktionen av divisionens nya produktsortiment har gått långsammare än vad vi räknat med. Den svaga marknadsutvecklingen har lett till en försiktighet i branschen. De nya tak som levererats har dock blivit väl mottagna, så jag ser inget annat än att Edscha Trailers Systems fortsätter att lansera sina nya produkter, med oförminskad ambition.
Ringfeder Power Transmission - ökad försäljning men minskad lönsamhet
Den rådande lågkonjunkturen inom framförallt gruv- stål- och oljeindustrin har lett till att investeringstakten är väldigt låg och det känner Ringfeder Power Transmission tydligt av. Divisionens affär på eftermarknaden kompenserar inte för nedgången.
Under 2015 uppvisade Ringfeder Power Transmission en kraftigt ökad försäljning. Den främsta förklaringen är divisionens förvärv av Tschan. Bolaget förvärvades 1 juli 2014 och fanns därför under 2014 endast med i försäljningssiffrorna under ett halvt år, medan under 2015 räknades Tschan med hela året. Även det senaste förvärvet, Henfel, bidrar till att divisionen redovisar försäljningsökning.
Trots högre försäljning har lönsamheten för divisionen gått åt ett annat håll. Orsaken till det ligger fortfarande hos Tschan. Bolaget övertogs efter att det genomgått en rekonstruktion. Divisionsledningens strävan att vända bolaget, och det under en svagare gruvkonjunktur, har lett till att Tschan för närvarande befinner sig på break-even-nivå. Henfel bidrar också till att divisionen redovisar försäljningsökning utan vinst. Här finner vi främst förklaringen i den kraftigt inbromsade brasilianska ekonomin.
Utvecklingen till trots, försöker vi nu istället att utnyttja Brasiliens lågkonjunktur till vår fördel. Det är nu det finns tid och utrymme att föra över produkter samt starta upp tillverkning och försäljning, för att stå redo med en stark produktportfölj till befintliga kunder när Brasiliens ekonomi återhämtar sig. En ljusning för divisionen är ändå att vi på den viktiga tyska marknaden har sett en tillväxt under 2015.
VBG Group - fokus på förvärv till VBG Truck Equipment
Konjunkturen i Europa ser framöver någorlunda stabil ut och den europeiska lastfordonsmarknaden ser ut att kunna få en fortsatt gynnsam utveckling under 2016.
När det gäller vår förvärvsagenda så ser jag divisionen Ringfeder Power Transmission som färdiginvesterad för ett tag framåt. Under två år har vi genomfört viktiga förvärv för divisionen och nu är divisionsledningens främsta uppgift att utveckla affären under tuffa marknadsförhållanden. Däremot arbetar vi oförtrutet vidare med att leta efter välskötta verksamheter som kan bilda en egen, fjärde division i VBG Group. Jag bedömer också att VBG Truck Equipments ledning, som har ett bra grepp om sin affär, är väl rustad att ta sig an nya förvärv. Ett tilläggsförvärv inom den divisionen är högt prioriterat.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i USA, Brasilien, Indien, Kina samt åtta länder i Europa. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/