Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 26 april 2016

18:30 / 26 April 2016 VBG Group Press release

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 3,25 kr per aktie. Avstämningsdag är den 28 april 2016. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 3 maj 2016.
Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 270 000 kr, varav 400 000 kr till styrelsens ordförande, 250 000 kr till vice styrelseordförande och 180 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 80 000 kr att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Anders Birgersson, samt nyvaldes Jessica Malmsten. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med auktoriserad revisor Fredrik Göransson som huvudansvarig.
Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2015. I huvudsak innebär det att marknadsmässiga löner och anställningsvillkor skall tillämpas för koncernledningen. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.
Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2017, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.
Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Evert Carlsson och Per Trygg utgör valberedning.
Vänersborg den 26 april 2016
VBG Group AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Hansson
Styrelsens ordförande
Tel: 0708- 66 86 10

Informationen är sådan som VBG Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt Börsens Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 kl 18.30.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/