Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i VBG Group AB (publ)

12:00 / 16 January 2017 VBG Group Press release

VBG Group AB (publ) beslutade vid den extra bolagsstämman den 16 januari 2017 att godkänna styrelsens beslut av den 23 november 2016, att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för VBG Groups aktieägare, i syfte att delfinansiera förvärvet av Mobile Climate Control.

Villkoren för nyemissionen innebär att varje befintlig aktie av serie A i VBG Group berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). Teckningskursen är 64 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra VBG Group högst cirka 800 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 1 220 000 nya aktier av serie A och 11 282 024 nya aktier av serie B. Bolagets aktiekapital kommer genom nyemissionen att öka med högst 31 255 060 SEK. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 18 januari 2017 vilket innebär att aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 17 januari 2017. Teckningsperioden löper från och med den 20 januari till och med den 6 februari 2017 eller den senare dag styrelsen bestämmer.
Detaljerade villkor för företrädesemissionen framgår av det prospekt som förväntas offentliggöras den 18 januari 2017.
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vbggroup.com.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Indien, Australien, Sydafrika och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Ringfeder Power Transmission och Mobile Climate Control, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 12.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i VBG Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i VBG Group kommer endast att ske genom det prospekt som VBG Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar VBG Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/