Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet, inklusive kapitalstruktur, nettoskuldsättning samt nya finansiella mål

11:30 / 18 January 2017 VBG Group Press release

· Med anledning av den förestående företrädesemissionen av aktier har idag VBG Group ABs (publ) prospekt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på VBG Groups webbplats www.vbggroup.com samt på SEBs webbsida för prospekt www.sebgroup.com/prospectuses.

  • I prospektet framgår VBG Groups kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 30 november 2016. Långfristig skuldsättning per den 30 november 2016 uppgick till 907,0 MSEK jämfört med 232,5 MSEK per den 30 september 2016. Kortfristig skuldsättning per den 30 november 2016 uppgick till 1 048,7 MSEK jämfört med 175,3 MSEK per den 30 september 2016. Eget kapital uppgick per den 30 november 2016 till 1 005,6 MSEK jämfört med 1 002,7 MSEK per den 30 september 2016. Likvida medel uppgick per den 30 november 2016 till 343,3 MSEK jämfört med 195,5 MSEK per den 30 september 2016. Siffrorna per den 30 november 2016 är inte granskade av bolagets revisorer.
 
  • Styrelsen har, med anledning av förvärvet av Mobile Climate Control Group Holding AB, beslutat om finansiella mål för koncernen. Det tidigare gällande tillväxtmålet ska fortsätta att gälla, vilket innebär att VBG Group ska ha en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på mer än 10 procent över en femårsperiod, varav 5 procent ska vara faktisk organisk tillväxt och 5 procent strukturell tillväxt. VBG Groups lönsamhetsmål har förnyats, vilket innebär att VBG Group nu ska ha mer än 12 procent i genomsnittlig rörelsemarginal rullande fem år. Vidare har styrelsen fastställt att tidigare gällande utdelningspolicy ska fortsätta gälla. Denna anger att i normalfallet ska 30 procent av nettovinsten delas ut till aktieägarna. 
 
  • Prospektet kommer att skickas till alla direktregistrerade aktieägare, finnas tillgängligt hos VBG Group (Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg) och SEB Corporate Finance (Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm), samt skickas till de aktieägare som begär det.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Australien, Indien, Sydafrika och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Ringfeder Power Transmission och Mobile Climate Control, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 11.30 CET.
Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i VBG Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i VBG Group kommer endast att ske genom det prospekt som VBG Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar VBG Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/