Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Villkoren för VBG Groups nyemission fastställda

13:00 / 11 January 2017 VBG Group Press release

VBG Group AB (publ) offentliggjorde den 23 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission om cirka 800 MSEK med företrädesrätt för VBG Groups aktieägare. Styrelsen för VBG Group offentliggör idag villkoren för nyemissionen.

Varje befintlig aktie av serie A i VBG Group berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). Teckningskursen är 64 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra VBG Group högst cirka 800 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 1 220 000 nya aktier av serie A och 11 282 024 aktier av serie B. Bolagets aktiekapital kommer genom nyemissionen att öka med högst 31 255 060 SEK.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 18 januari 2017 vilket innebär att aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 17 januari 2017. Teckningsperioden löper från och med den 20 januari till och med den 6 februari 2017 eller den senare dag styrelsen bestämmer.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 16 januari 2017 klockan 11:00 i Bolagets lokaler på adress Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg. Se tidigare pressmeddelande av den 12 december 2016 med kallelsen till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Teckningsåtaganden

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda, Stiftelsen VBG-SLK och Lannebo Fonder har alla åtagit sig att rösta för nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Vidare har Lannebo Fonder garanterat teckning av eventuella aktier som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt till ett belopp om upp till 25 MSEK. Åtagandena att teckna aktier och Lannebo Fonders garantiåtagande omfattar sammantaget cirka 45 procent av nyemissionen. Utöver detta har SEB Fonder, Nordea Fonder och Swedbank Fonder, som sammanlagt äger cirka 20 procent av aktierna i VBG Group förklarat att de har för avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Nyemissionen är emellertid inte säkerställd genom exempelvis bankgaranti, pantsättning eller på något annat sätt.

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforsking innehar för närvarande 408 700 aktier av serie A och 2 554 521 aktier av serie B i Bolaget, motsvarande 21,64 procent av aktierna och 26,92 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter kan stiftelsen till följd av nämnda teckningsförbindelse komma att öka sin andel av kapital och röster i Bolaget. Den maximala andel som stiftelsen kan komma att inneha av kapital och röster i Bolaget uppgår till 30,60 procent av aktierna och 32,14 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Stiftelsen har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att stiftelsens röstandel i Bolaget, med anledning av stiftelsens teckning av sin pro rata-andel i nyemissionen, skulle komma att överstiga 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, något som enligt lag skulle utlösa budplikt.

Preliminär tidplan för nyemissionen

16 januari 2017 Extra bolagsstämman tar ställning till styrelsens beslut om
nyemissionen
17 januari 2017 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
18 januari 2017 Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
medför rätt att delta i nyemissionen
Omkring 18 Offentliggörande av prospektet
januari 2017
20 januari - 6 Teckningsperiod
februari 2017
20 januari - 2 Handel i teckningsrätter
februari 2017
9 februari Pressmeddelande med preliminärt
201728 februari teckningsresultatDelårsrapport januari-december 2016
2017

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till VBG Group i samband med nyemissionen.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Indien, Sydafrika och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Ringfeder Power Transmission och Mobile Climate Control, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 13.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i VBG Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i VBG Group kommer endast att ske genom det prospekt som VBG Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar VBG Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Indien, Sydafrika och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Ringfeder Power Transmission och Mobile Climate Control, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/