Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2016

13:00 / 28 February 2017 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2016
 • Koncernens omsättning ökade med 43,9 procent till 464,7 MSEK (323,0).
 • Rörelseresultat ökade till 32,4 MSEK (16,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,7 MSEK (17,8).
 • Mobile Climate Control Group Holding AB förvärvades och konsoliderades från och med den 23 november 2016.
Helåret 2016
 • Koncernens årsomsättning ökade med 17,4 procent till 1 543,9 MSEK (1 315,3).
 • Rörelseresultat ökade till 183,9 MSEK (134,7).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 168,1 MSEK (134,5).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 120,8 MSEK (95,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,66 SEK (7,64).
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 43,8 MSEK (40,6) vilket efter den genomförda nyemissionen 2017 motsvarar 1,75 SEK per aktie (1,63 omräknat*), vilket är 36,2 procent av vinsten efter skatt.
Väsentliga händelser efter balansdagen
 • Fulltecknad företrädesemission 1:1 tillförde under februari 2017 800 MSEK före avdrag för emissionskostnad.
 • Emissionslikviden användes till att lösa bryggfinansieringen på 800 MSEK i februari.

*Utdelning per aktie omräknat för jämförelseändamål utifrån antalet utestående aktier (25 004 048) efter genomförd nyemission i februari 2017.

Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef, Anders Birgersson:

Året då VBG Group blev större och starkare än någonsin

Om jag ska sammanfatta året som gått, så är 2016 året då vi gjorde verklighet av planerna i den affärsstrategi vi utvecklade redan 2012, då vi etablerade både en marknadsanpassad koncernstruktur och en strukturerad förvärvsprocess för VBG Group. Vi har nu förvärvat in en ny division i koncernen - ett välskött bolag som breddar vår verksamhet, bidrar till att jämna ut koncernens geografiska obalans i affären och är verksamt inom segment där det finns goda tillväxtmöjligheter framöver. Jag är naturligtvis oerhört glad över att ha Mobile Climate Control med i VBG Group. Dessutom har aktiemarknaden tagit emot beskedet om förvärvet mycket väl, vilket vi ser i den företrädesemission som genomfördes i februari 2017. Den har gått helt enligt plan och till och med blivit övertecknad med 25 procent. Även Mobile Climate Controls kunder och medarbetare har tagit emot beskedet om förvärvet på ett positivt sätt.
Resultatmässigt är 2016 det nästbästa året någonsin och inte långt ifrån rekordåret 2007, om man justerar rörelseresultatet för engångskostnader, exempelvis de som uppstod vid förvärvet av Mobile Climate Control. Med en rörelsemarginal på 7 procent för det fjärde kvartalet, är resultatet bättre än samma kvartal föregående år, även om december månad hade något svagare försäljning än vad vi trott. Avmattningen i slutet av året var dock inget trendbrott i marknaden, utan försäljning och ordernivåer ligger i linje med vad vi förväntat oss. Allt ser stabilt ut, nu när vi är knappa två månader in i 2017.
VBG Truck Equipment - digitaliserad affär skapar försäljningsrekord
Divisionen fortsätter att leverera stadigt på en mycket hög nivå i det fjärde kvartalet och har fortsatt starka marknader. Faktum är att för 2016 levererar divisionen sin högsta försäljning och vinst någonsin. Jag är dock inte förvånad, då VBG Truck Equipment har goda förutsättningar - en väl fungerande ledning, ett uppdaterat produktprogram samt bra kapacitetsutnyttjande och hög produktivitet i fabriken.
Utmärkande för året i divisionen är varumärket Onspot, som slog försäljningsrekord i både Europa och Nordamerika. Framgångarna är ett tydligt tecken på att VBG Truck Equipments arbete med att digitalisera Onspot-affären bär frukt. Jag ser fram emot att fortsätta följa Onspots utveckling och ser även med förväntan på det faktum att divisionens andra varumärken också ska genomgå samma digitaliseringsprocess, något som är planerat att påbörjas under 2017.
Edscha Trailer Systems - enligt förväntad nivå
Både för det fjärde kvartalet och för helåret ligger Edscha Trailer Systems omsättning och rörelseresultat helt i nivå med de förväntningar vi har. 2016 är det bästa året sedan 2011, både när det gäller försäljning och resultat. Av erfarenhet vet vi att den europeiska trailerbranschen varit mycket volatil, men för 2017 pekar prognoserna på att efterfrågan kommer att fortsätta ligga på en ganska hög nivå.
Mobile Climate Control - fortsatt stark orderingång
Det är svårt att dra några betydande slutsatser baserat på de 37 dagar Mobile Climate Control ingick i koncernen under 2016. Lönsamhetsmässigt levererar vår nyförvärvade division, relativt sett mot helåret, en svag decembermånad med 4,9 procent i rörelsemarginal. Detta är dock inte något som bekymrar mig. Marknaden för klimatsystem är säsongsvarierad och slutet av året brukar ha lägre försäljning. Orderingången är fortsatt stark, så jag förväntar jag mig en stabil, positiv utveckling för Mobile Climate Control.
Ringfeder Power Transmission - intensivt arbete pågår
Divisionen befinner sig, stort sett, i en liknande situation som årets tidigare kvartal, med en relativt svag efterfrågan på flera marknader. Min bedömning är, vilket jag även nämnt i tidigare VD-ord, att Ringfeder Power Transmissions marknader har nått sin botten och vi förväntar oss därför en uppgång, men det är fortfarande svårt att säga när den kommer. Divisionen väntar dock inte passivt på en kommande ljusning, utan jobbar intensivt med strukturella förbättringar enligt det åtgärdsprogram som sjösattes i höstas. Detta för att kunna ligga i startgroparna när konjunkturkurvan svänger uppåt. Jag förväntar mig att se positiva effekter av de genomförda åtgärderna under 2017.
VBG Group - förväntansfull inför framtiden
Trots rapporter om politisk oro, visar både börs och näringsliv motståndskraft mot osäkerheter i omvärlden. Totalt sett finns det inga tecken på att konjunkturen ska vika åt fel håll. Finansiellt sett har vi de ekonomiska förutsättningarna vi planerat att ha, efter genomförd nyemission. Nu är arbetet rätt och slätt att utveckla koncernen vidare, utifrån divisionernas väl genomarbetade affärsplaner. VBG Group är större och starkare än någonsin och jag är övertygad om att vi har flera bra år framför oss, vilket gör mig mycket förväntansfull inför framtiden.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 13.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/