Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Förändrat antal aktier och röster i VBG Group AB (publ)

10:00 / 28 February 2017 VBG Group Press release

Som tidigare offentliggjorts beslutade den extra bolagsstämman den 16 januari 2017 i VBG Group om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att delfinansiera förvärvet av Mobile Climate Control.

Genom emissionen ökade totalt antal aktier och röster i VBG Group med 12 502 024 aktier respektive 23 482 024 röster, varav 1 220 000 aktier av serie A med 10 röster vardera och 11 828 024 aktier av serie B med en röst vardera.

Efter genomförd emission uppgår det totala antalet aktier och röster i VBG Group per den 28 februari 2017 till 26 196 024 aktier respektive 48 156 024 röster, varav 2 440 000 aktier av serie A med 10 röster vardera och 23 756 024 aktier av serie B med en röst vardera.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 10.00 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/