Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

12:00 / 28 March 2017 VBG Group Press release

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017
  • dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 21 april 2017.
Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG Group AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00 eller via e-post: anmalan2017@vbggroup.com.Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 april 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).
Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar
och koncernbalansräkningar
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisionsbolag.
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
13. Val av ledamöter till valberedning
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Fråga om att beslut och val varit enhälliga
16. Stämman avslutas
Val av ordförande för stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2017.
Utdelning (punkt 7b)
Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,75 kronor per aktie (1,63 omräknat*) med avstämningsdag den 2 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2017.

*Utdelning per aktie omräknat för jämförelseändamål utifrån antalet utestående aktier (25 004 048) efter genomförd nyemission.
Arvode (punkt 9)
Arvode till styrelsen föreslås höjt till 1 505 000 kr (nuvarande 1 270 000) varav 475 000 kr (400 000) till styrelsens ordförande, 300 000 kr (250 000) till vice styrelseordförande, 210 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (180 000) och totalt 100 000 kr (80 000) till revisions- och ersättningsutskott att fördelas av styrelsen, till utsedda ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
Val av styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter; Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Jessica Malmsten och Anders Birgersson (VD).

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Hansson som ordförande i styrelsen och Johnny Alvarsson som vice ordförande. Valberedningen föreslår att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget stöder förslagen.
Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla. Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för VBG Groups koncernledning och övriga ledande befattningshavare. Fasta ersättningar ska vara marknadsmässiga och baseras på personens ansvarsområde och prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska vara begränsad och baserad på koncernens eller respektive affärsdivisions ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. För ledande befattningshavare kan den rörliga delen uppgå till maximalt 50 procent av den fasta årslönen. Förutom ersättningar enligt ovan kan andra förmåner som tjänstebil och hälsovård utgå. Ledningen har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Det finns dock möjlighet för den enskilde att välja andra pensionslösningar till samma kostnad för bolaget. För personer bosatta utanför Sverige utgår pensionsförmåner som är praxis i respektive land. För befattningshavare bosatta i Sverige är uppsägningstiden från bolagets sida sex till arton månader och från den anställdes sida tre till sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. För befattningshavare bosatta utanför Sverige tillämpas uppsägningstider och avgångsvederlag som är praxis i respektive land. Ersättningsutskottet beslutar om löner och andra anställningsvillkor.
Beslut om bemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2018 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv. 
Valberedning (punkt 13)
Aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget föreslår att till valberedning utse Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande, Peter Hansson, styrelseordförande i VBG Group AB och styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Johan Lannebo, Lannebo Fonder och Per Trygg, SEB Asset Management SA.  
Aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 26 196 024, varav 2 440 000 aktier av serie A och 23 756 024 aktier av serie B. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier utan rösträtt. Antal utestående aktier är därmed totalt 25 004 048 aktier med totalt 46 964 048 röster.
Handlingar
Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats vbggroup.com minst tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Vänersborg i mars 2017  
Styrelsen i VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 12.00 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/