Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-mars 2017

15:00 / 27 April 2017 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6), där den förvärvade divisionen Mobile Climate Control stod för 347,5 MSEK av ökningen.
  • Rörelseresultat ökade till 102,7 MSEK (51,1) varav 28,8 MSEK kom från Mobile Climate Control.
  • Rörelsemarginalen blev 13,4 procent (13,7).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 94,2 MSEK (48,9).
  • Nyemission 1:1 genomfördes varvid antalet utestående aktier fördubblades och bolaget tillfördes netto 779 MSEK i eget kapital, efter avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group: 

En bra start på 2017 för det nya VBG Group

VBG Groups europamarknader är fortsatt starka. Det märker vi hos alla fyra divisioner, men för VBG Truck Equipment och Mobile Climate Control är det allra tydligast. VBG Truck Equipment gör återigen ett strålande resultat och Mobile Climate Control levererar helt enligt förväntad nivå. Den goda marknadsutvecklingen i Europa avspeglas i VBG Groups resultat. I jämförelse med samma kvartal föregående år, fördubblar koncernen sitt rörelseresultat. Det är till och med något bättre än vad jag räknat med, men vi levererar naturligtvis på en högre nivå efter förvärvet av Mobile Climate Control.
Om vi går utanför Europa, ser vi att Henfel, vårt bolag i Brasilien, märker av en ökad orderingång på flera produkter, men eftersom både det politiska och ekonomiska läget i landet fortfarande är instabilt, vill jag inte dra några förhastade slutsatser, utan nöjer mig med att konstatera att finns tecken på att konjunkturen i Brasilien så sakteliga börjar att vända. På den nordamerikanska marknaden, där framförallt ökad efterfrågan och det finns goda förhoppningar inom Mobile Climate Control om att framöver nå framgång i konkurrensen om flera nya affärer i USA.

VBG Truck Equipment - inleder starkt
Med en försäljningsökning på nästan 17 procent gör VBG Truck Equipment ett mycket starkt första kvartal lönsamhetsmässigt. Detta är ett resultat av den goda konjunkturen och att divisionens marknader är mycket starka, i kombination med en effektiv verksamhetsstruktur. Det första kvartalet är också nästan alltid VBG Truck Equipments starkaste kvartal under året.

Mobile Climate Control - gradvis ökad efterfrågan
Mobile Climate Control upplevde en god efterfrågan på nästan samtliga marknader under det första kvartalet. Den allra tydligaste ökningen var inom segmentet skolbussar i Nordamerika, vilket är divisionens största segment inom bussaffären, men vi ser även en högre efterfrågan inom segmentet anläggningsfordon i Europa. Detta bekräftas av att Mobile Climate Control också haft en gradvis ökande orderingång under det första kvartalet. Till skillnad från VBG Truck Equipment, är vanligtvis det andra och tredje kvartalet Mobile Climate Controls starkaste under året. Det ska därför bli särskilt spännande att följa utvecklingen för divisionen det kommande halvåret.

Edscha Trailer Systems - bra försäljning i Tyskland ger stabilt resultat
Edscha Trailer Systems fortsätter att leverera på samma stabila nivå som 2016, tack vare en fortsatt bra försäljning i Tyskland. Detta kompenserar för divisionens turkiska marknad som för närvarande är betydligt svagare, vilket inte är oväntat.

Ringfeder Power Transmission - resultat över förväntan
Arbetet med att förbättra Ringfeder Power Transmissions lönsamhet pågår för fullt och kommer att fortsätta året ut. Divisionen gör ett bättre resultat än förväntat, delvis tack vare de kostnadsbesparingar som gjorts i och med åtgärdsprogrammet, men också för att det under kvartalet skett en förskjutning inom divisionens försäljning, mot mer lönsamma produkter. Ringfeder Power Transmission känner också till viss del av den ökade efterfrågan på den europeiska marknaden. Vi förväntar oss inga snabba förbättringar, men alla bedömningar tyder på att vi kan förvänta oss en förbättrad konjunktur för tung industri.
VBG Group - en bra start med den nya koncernen
När vi lämnar det första kvartalet bakom oss kan jag konstatera att vi fullföljt våra planer till punkt och pricka. Vi har genomfört nyemissionen, återbetalat den bryggfinansiering som togs i samband med förvärvet och fokus har därmed kunnat flyttas över på själva affären igen. Det nya VBG Group är försäljnings- och resultatmässigt på den nivå som jag själv, styrelsen och som jag tror också marknaden förväntat sig. Nu har vi siktet inställt på att fortsatt leverera enligt affärsplanerna och därigenom växa.

Kontakt
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 15.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/