Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-juni 2017

13:00 / 22 August 2017 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2017:
  • Koncernens omsättning ökade med 108,7 procent till 777,2 MSEK (372,4), där den i november 2016 förvärvade divisionen Mobile Climate Control stod för 383,2 MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 102,5 procent till 98,5 MSEK (48,6) med marginalen 12,7 procent (13,1), varav 44,2 MSEK avsåg Mobile Climate Control.
  • Resultatet efter finansiella poster blev 93,6 MSEK (47,1) med vinstmarginalen 12,0 procent (12,6).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 70,1 MSEK (36,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,80 SEK (2,91).
Första halvåret 2017:
  • Koncernens omsättning ökade med 107,8 procent till 1 545,8 MSEK (744,0), där 730,7 MSEK avsåg Mobile Climate Control.
  • Rörelseresultatet blev 201,2 MSEK (99,7) med marginalen 13,0 procent (13,4), där Mobile Climate Control stod för 73,0 MSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster blev 187,8 MSEK (95,9) med vinstmarginalen 12,2 procent (12,9).
  • Koncernens vinst efter skatt blev 136,7 MSEK (71,2).
  • Vinsten per aktie uppgick till 6,43 SEK (5,70).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson: 

Ett lika starkt andra kvartal

Precis som förväntat, utvecklas VBG Groups marknader i stort sett i samma riktning som under första kvartalet och i jämförelse med föregående års andra kvartal, ser vi att de fortsätter att växa i samma takt som tidigare. Trots den geopolitiska oro som råder, finns det inget som direkt pekar på att konjunkturen på de viktigaste marknaderna kommer att avmattas framöver. Även de stora fordonstillverkarna signalerar detsamma i sina rapporter.
När det gäller industrikonjunkturen för vår icke fordonsrelaterade division, Ringfeder Power Transmission, är det framförallt Europamarknaden som står fortsatt stark. Värt att notera är också att den australiensiska marknaden har utvecklats mycket väl. Det är en liten men viktig marknad och där ser vi en ökad efterfrågan på både VBG Truck Equipments släpvagnskopplingar och Ringfeder Power Transmissions industrikomponenter.
Ytterligare något väl värt att nämna är att i fjol var VBG Groups andra kvartal resultatmässigt på samma nivå som det första och detta hörde då till ovanligheterna. I år går vi ut med ett lika starkt andra kvartal, men detta är snarare en återspegling av den nya mix vi har affärsportföljen. I och med att Mobile Climate Control numera är en stor del av koncernen, utjämnas säsongsmässiga svängningar och det skapar stabilitet över året.
VBG Truck Equipment - slår nya rekord
VBG Truck Equipment befinner sig i en fortsatt mycket stark marknad och resultatet är i linje med de goda förutsättningarna. Precis som förra året, gör divisionen ett rekordstarkt andra kvartal och därmed är även halvårsresultatet det bästa någonsin. Vårt bolag Onspot of North America utmärker sig särskilt, med en bra försäljningsökning jämfört med samma kvartal föregående år. Denna ökning tror jag, till viss del, kan tillskrivas divisionens intensiva arbete med att utveckla Onspot-affären genom digital marknadsföring. Detta förändringsarbete pågår nu även för divisionens övriga varumärken. Jag skulle säga att VBG Truck Equipment idag är tidiga inom sin bransch när det gäller digitalisering och att fortsatt ligga i framkant är något som jag tror är mycket viktigt, om inte avgörande, för divisionen i framtiden.
Mobile Climate Control - en stabil utveckling
Med ett starkare andra kvartal än årets första, har det första halvåret för Mobile Climate Control avlöpt stabilt och i linje med förväntningarna och jag ser fram emot att följa vår nya division under kommande halvår. Divisionens största marknadssegment, bussar i Nordamerika, är det som har utvecklats starkast under det andra kvartalet. I Europa är det fortsatt affären kopplad till anläggningsfordon som har haft den mest gynnsamma utvecklingen.
Edscha Trailer Systems - något lägre försäljning
Hos Edscha Trailer Systems ser vi en något lägre försäljning i jämförelse med förra årets starka första halvår. Det finns dock inga tecken på att Edscha Trailer Systems har förlorat marknadsandelar, utan nedgången i försäljning får nog tillskrivas den, relativt sett, höga volatiliteten som kännetecknar trailerbranschen.
Ringfeder Power Transmission - fördubblat rörelseresultat
Höjdpunkten under andra kvartalet står Ringfeder Power Transmission för. Divisionen fördubblar sitt rörelseresultat, i jämförelse med förra årets första halvår, och med en marginal på 13,5 procent för andra kvartalet ser vi även en rejält förbättrad lönsamhet. Jag bedömer att det finns flera olika skäl till framgångarna. Ett är att divisionen har haft en växande försäljning under andra kvartalet och det är framförallt den exportrelaterade försäljningen som har ökat. Därtill kvarstår det första kvartalets gynnsamma förskjutning i produktmixen, med en fortsatt hög försäljning av mer lönsamma produkter. Dessutom har de genomförda kostnadsbesparingarna, inom ramen för det åtgärdsprogram som togs fram för att förbättra lönsamheten under hösten 2016, lett till att divisionen idag är mer kostnadseffektiv.
Den tunga industrin, där Ringfeder Power Transmission har några av sina viktigaste marknadssegment, har definitivt nått sin botten och utvecklingen vänder mycket sakta uppåt. Det är dock fortfarande inget drag i marknaden, men det faktum att divisionen uppnår ett så pass gott resultat utan hjälp av en god konjunktur inom tung industri, indikerar att det finns stor potential för divisionen när utvecklingen inom dessa marknadssegment vänder.
VBG Group - fokus på ytterligare expansion
Sammantaget kan jag säga att det första halvåret med VBG Group i sitt nya format har avlöpt stabilt och bra, helt enligt förväntan. Fokus är nu på att stärka närvaron på våra befintliga marknader, men också på att målmedvetet arbeta för ytterligare internationell expansion, och då framförallt utanför våra väletablerade regioner, Europa och Nordamerika.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 13.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/