Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2017

14:00 / 20 February 2018 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2017
 • Koncernens omsättning ökade med 58,6 procent till 737,0 MSEK (464,7).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 75,7 MSEK (45,3).
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -7,5 MSEK (-12,7) avseende omorganisationskostnader inom Edscha Trailer Systems.
 • Redovisat rörelseresultat ökade till 68,2 MSEK (32,6).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 52,7 MSEK (21,7).
 • Förvärvsbalansen avseende Mobile Climate Control justerades och fastställdes som slutlig.
Helåret 2017
 • Koncernens omsättning ökade med 94,4 procent till 3 002,0 MSEK (1 543,9).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 358,6 MSEK (196,7).
 • Jämförelsestörande poster uppgick under året till -7,5 MSEK (-12,7) avseende omorganisationskostnader inom Edscha Trailer Systems.
 • Redovisat rörelseresultat ökade till 351,1 MSEK (184,0).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 315,6 MSEK (168,2).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 220,5 MSEK (120,8).
 • Resultat per genomsnittligt antal utestående aktier uppgick till 9,62 SEK (9,66).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 81,3 MSEK (43,8), vilket efter den genomförda nyemissionen 2017 motsvarar 3,25 SEK per utestående aktie (1,75).
 • Fulltecknad företrädesemission 1:1 genomfördes under första kvartalet varvid antalet utestående aktier fördubblades och bolaget tillfördes netto 779 MSEK i eget kapital efter avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef, Anders Birgersson:

ETT OMVÄLVANDE ÅR MED GOTT RESULTAT

2017 har sammantaget varit ett starkt år för VBG Group. En milstolpe är att vi redovisar över tre miljarder i försäljning. Det beror naturligtvis på att Mobile Climate Control har ingått i koncernen under hela verksamhetsåret, men en starkt bidragande faktor är också att det har varit en mycket god underliggande konjunkturutveckling inom flera av de segment där vi är verksamma, både i Europa och USA. Vi har exempelvis sett en tillväxt inom både gods- och persontransporter på landsväg och därmed ett ökat antal registrerade bussar och tunga lastbilar, vilket gynnar våra fordonsrelaterade verksamheter. Ringfeder Power Transmission, vår leverantör av komponenter för kraftöverföring och stötdämpning, har också upplevt en bra konjunktur under året och ökat både försäljning och resultat.

VBG Truck Equipment - ännu ett rekordår
Med en rörelsemarginal på 20,8 procent för det fjärde kvartalet, fortsätter VBG Truck Equipment att leverera på samma höga nivå som tidigare under året. Divisionen redovisar den högsta försäljningen och rörelseresultatet någonsin och gör ännu ett rekordår. Detta är anmärkningsvärt, med tanke på att VBG Truck Equipment fortsatt lägger resurser på att utveckla verksamheten och etablera sig på nya marknader. Jag ställer mig positiv till divisionsledningens beslut - i en stark konjunktur är det viktigt att våga göra investeringar och ta kostnader för att bygga för framtiden.

Edscha Trailer Systems - börjar få goda förutsättningar för bättre lönsamhet
Edscha Trailer Systems har haft ett trögare avslut under året och ett något svagare kvartal jämfört med föregående år. Divisionens resultat belastas dessutom av en engångskostnad som uppstod i samband med att vi tillsatte en ny divisionsledning. Jag ser dock positivt på framtiden, då divisionen nu har fått bukt med de leverantörsproblem man tidigare brottats med och dessutom har divisionsledningen arbetat hårt och framgångsrikt med att trimma verksamheten och kapa kostnader under de senaste åren. Det, tillsammans med en allt starkare efterfrågan hos flera av divisionens största kunder, gör att Edscha Trailer Systems börjar få goda förutsättningar att uppnå bättre lönsamhet framöver.

Mobile Climate Control - bra försäljning och fortsatta ­framtidssatsningar
Mobile Climate Control redovisar en stadig försäljning i det fjärde kvartalet. Med genomgående starka marknader och en god konjunktur under året, har divisionen nyttjat det gynnsamma läget till satsningar på produktutveckling och försäljning samt etablering både inom nya kundsegment och på geografiska marknader, vilket ligger i linje med våra planer även om det kortsiktigt inverkar en del på resultatet. På Mobile Climate Controls nordamerikanska marknad är det segmentet för bussar som utmärker sig med en fortsatt positiv utveckling. Divisionen har tagit viktiga ordrar och även marknadsandelar inom detta segment under året. I Europa är det Mobile Climate Controls affär inom segmentet anläggningsfordon som haft starkast utveckling under kvartalet, och även där ser vi en fortsatt ökad efterfrågan.

Ringfeder Power Transmission - ett starkt fjärde kvartal
Ringfeder Power Transmission har haft en stark resultat- och lönsamhetstillväxt under året, vilket till stor del beror på att det varit en god utveckling för tysk exportindustri. Det fjärdekvartalet följer samma linje som tidigare kvartal under året, och seglar därmed upp som ett av de starkare fjärde kvartalen för divisionen. Det gångna året har präglats av ett intensivt arbete med omstruktureringar av verksamheten för att öka lönsamheten. Arbetet har tagit längre tid än vad vi räknat med, men jag bedömer att vi ska kunna slutföra de sista omstruktureringsåtgärderna under första halvåret i år. Under 2017 har det också varit en del engångskostnader förknippade med omstruktureringsarbetet, men efter genomfört åtgärdsprogram, har Ringfeder Power Transmission bäddat för en högre lönsamhet framöver.

VBG Group - fokus på lönsamhet och tillväxt
Under årets fjärde kvartal genomförde vi en omorganisation och etablerade en ny ledning för koncernen. Den nya koncernledningen har börjat verka och jag är övertygad om att denna organisationsstruktur skapar bra förutsättningar att kunna fortsätta utveckla både verksamheten och koncernens långsiktiga strategier, för att möta våra finansiella tillväxt- och lönsamhetsmål.
Helåret 2017 har präglats av en god konjunktur på nästan samtliga av koncernens marknader och generellt sett har vi också haft ett högt kapacitetsutnyttjande i våra fabriker, vilket är positivt, men med detta får vi även hantera de typiska följderna, i form av ökat tryck, högre råmaterialpriser samt förlängda leveranstider hos leverantörer. Det finns inget som tyder på några ändringar i konjunkturbilden för 2018 och med den riskspridning koncernen har idag, både geografiskt och kundmässigt, är vi sannolikt mindre känsliga för konjunktursvängningar än tidigare.
2017 har också varit ett omvälvande år då vi arbetat med att "landa koncernen finansiellt" efter förvärvet av Mobile Climate Control och vi har nu den finansiella situation vi planerat för. Under 2018 kommer vi att fortsatt utveckla verksamheten, fokuserat på lönsamhet och tillväxt.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 14.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/