Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-mars 2018

15:00 / 25 April 2018 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade till 817,7 MSEK (768,6).
  • Rörelseresultatet blev 105,2 MSEK (102,7).
  • Rörelsemarginalen blev 12,9 procent (13,4).
  • Resultat efter finansiella poster blev 85,6 MSEK (94,2).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

Återigen ett starkt första kvartal

Precis som i fjol kommer koncernen som helhet ut med ett bra resultat för årets första kvartal, även om jag hade högre förväntningar på några delar av verksamheten. Vi befinner oss i en fortsatt god konjunktur, vilket medför att vi har ett bra kapacitetsutnyttjande i våra fabriker, men vi ser också fortsatta prisökningar på råmaterial och har hårt ansträngda leverantörer. Våra divisioner har, med sina specifika affärsmodeller och varierande konkurrentsituation, olika förutsättningar att hantera läget och det återspeglas i resultatet för respektive division.
VBG Truck Equipment - starkaste kvartalet någonsin
Med en fortsatt växande försäljning och hög lönsamhet levererar VBG Truck Equipment återigen sitt starkaste kvartal någonsin. Divisionen har känt av prisökningarna på råmaterial, men lyckats väl med att kompensera för detta genom att de med framgång ökat priserna på en stor del av produktsortimentet.
Edscha Trailer Systems - växande försäljning och förbättrad lönsamhet
Jag kan med glädje konstatera att Edscha Trailer Systems är tillbaka. Divisionen redovisar en växande försäljning och förbättrad lönsamhet. Bedömningen jag gjorde i höstas, om att den brutna lönsamhetstrenden endast var en temporär nedgång, bekräftas nu vara riktig. Den nivå divisionen uppnår i första kvartalet är klart godkänd, både vad gäller försäljning och lönsamhet. Detta är ett resultat av att divisionen lyckats trimma verksamheten och få bukt med leverantörsproblemen, samt en stark efterfrågan hos flera stora kunder.
Mobile Climate Control - framtidssatsningar inverkar på resultatet
Vi ser en tydlig försäljningstillväxt under första kvartalet för Mobile Climate Control, men resultatet hänger tyvärr inte med. Det beror på att divisionen har fått ta en del extrakostnader, däribland ett stort antal nyanställningar, för att kunna leverera i takt med den ökande efterfrågan. Den större delen av första kvartalet har Mobile Climate Control därför haft en förhållandevis låg produktivitet, men under mars månad ser vi att divisionen har lyckats trimma processerna och fått ett bättre grepp om situationen.
Ytterligare en anledning till det något svaga resultatet, är att divisionen inte än fullt ut kunnat kompensera de ökade råmaterialpriserna med egna prisökningar på sina produkter, men aktiviteter pågår för att överbrygga detta.
Mobile Climate Controls satsningar på att flytta fram positionerna på befintliga marknader och etablera sig på nya, inverkar helt klart på resultatet, men trots det finns det ingen tvekan hos oss om att divisionen ska fortsätta att satsa för framtiden, då vårt perspektiv är långsiktigt.
Ringfeder Power Transmission - naturlig variation avspeglas i resultatet
I jämförelse med förra årets första kvartal, har Ringfeder Power Transmission haft en relativt trög start på året, beträffande både försäljning och resultat. Jag drar inte några stora växlar på det. Med Ringfeder Power Transmissions breda produkterbjudande till många, vitt skilda marknadssegment är det naturligt att produkt- och kundmix varierar från kvartal till kvartal och detta avspeglas i resultatet. Divisionen levererar generellt sett på en högre nivå efter att vi, under hösten 2016, satte in åtgärdsprogrammet för att öka lönsamheten och jag bedömer att vi kommer att se ytterligare positiva effekter senare under 2018, av de åtgärder som genomförts.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 15.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/