Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari-juni 2018

14:00 / 21 August 2018 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2018:
  • Koncernens omsättning ökade med 19,8 procent till 931,2 MSEK (777,2).
  • Rörelseresultatet ökade till 117,3 MSEK (98,5) med marginalen 12,6 procent (12,7).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 105,6 MSEK (93,6) med vinstmarginalen 11,3 procent (12,0).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 77,8 MSEK (70,1).
  • Vinst per aktie* uppgick till 3,11 SEK (2,80).
Första halvåret 2018:
  • Koncernens omsättning ökade med 13,1 procent till 1 748,9 MSEK (1 545,8).
  • Rörelseresultatet blev 222,5 MSEK (201,2) med marginalen 12,7 procent (13,0).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 191,1 MSEK (187,8) med vinstmarginalen 10,9 procent (12,2).
  • Koncernens vinst efter skatt blev 141,3 MSEK (136,7).
  • Vinst per aktie** uppgick till 5,65 SEK (6,43).

* Genomsnittligt antal aktier under andra kvartalet var, i tusental, 25 004 (25 004).
** Genomsnittligt antal aktier under första halvåret var, i tusental, 25 004 (21 253). 

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson: 

GOD ORGANISK TILLVÄXT INOM KONCERNEN

VBG Groups huvudmarknader är fortsatt starka och vi ser inte några tydliga tecken på avmattning. Marknadssituationen avspeglar sig också tydligt i divisionernas omsättning. De redovisar resultat på fortsatt bra nivåer och vi har också överlag en fortsatt god organisk tillväxt inom koncernen, inte minst hos Mobile Climate Control som, med sin offensiva tillväxtagenda expanderat mycket kraftigt, genom att vinna marknadsandelar i en växande marknad. Mitt största glädjeämne detta kvartal är emellertid Edscha Trailer Systems. Det känns skönt att nu få se en ordentlig effekt av de åtgärder divisionen vidtagit.
Vinsten per aktie under andra kvartalet är högre än för ett år sedan, men för halvåret är den något lägre än föregående år. Detta beror på att vi under 2018 har ett högre antal aktier än föregående år, till följd av nyemissionen i första kvartalet 2017.

VBG Truck Equipment - fortsatt utrymme för framtidsbygge
Resultatet för VBG Truck Equipments andra kvartal möter förväntningarna. Divisionen uppvisar en god lönsamhet med ett, i absoluta tal, något bättre rörelseresultat jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet påverkas fortfarande av satsningarna på produktutveckling och digitalisering av marknadsföring och försäljning, men detta är helt enligt plan. Det är nu det är läge för VBG Truck Equipment att bygga för framtiden.

Edscha Trailer Systems - mycket glädjande utveckling
Edscha Trailer Systems inledde året starkt och till min stora glädje visar det andra kvartalets resultat på en fortsatt mycket bra utveckling. Vi får gå tillbaka till 2008 - tiden strax före finanskrisen - för att finna lönsamhetsnivåer bättre än detta kvartal. Jag ser det goda resultatet som ett kvitto på att de åtgärder divisionen genomfört för att effektivisera verksamheten varit lyckade och att senare års resultatnedgång var av temporär art. Den nya ledningen har etablerat sig väl och arbetar energiskt vidare med att utveckla affären mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet.

Mobile Climate Control - ökad organisk tillväxt men oförändrad lönsamhet
Mobile Climate Control stod för en stor del av koncernens organiska tillväxt under årets andra kvartal. En stark efterfrågan inom segmenten offroad-fordon och bussar, i kombination med vunna marknadsandelar inom buss-segmentet, driver tillväxten inom divisionen. Ett tilltagande transportbehov i samhället ökar inte bara försäljningen av nya fordon, utan skapar även en högre efterfrågan på reserv- och slitdelar, eftersom den befintliga fordonsflottan används flitigt. Denna trend gynnar också märkbart Mobile Climate Controls eftermarknadsaffär. Allt sammantaget har gjort att Mobile Climate Control redovisar en mycket stark försäljning under både detta kvartal och det första halvåret. Tillväxten har dock också medfört ett hårt tryck på interna processer, framförallt inom "supply chain", eftersom divisionens produkter behöver anpassas till nya kunders fordon. Även Mobile Climate Controls leverantörer arbetar för högtryck och har stundtals svårt att leverera i tid, vilket ger upphov till produktionsstörningar. Divisionens lönsamhet når därför inte helt upp till den nivå jag förväntar mig.
Positivt är att allt fler av divisionens leveranser är produkter anpassade till elektriska fordon, även om den affären fortfarande är relativt liten. Det känns tryggt att se att Mobile Climate Control är med i utvecklingen mot elektrifieringen av fordonsbranschen och faktiskt får affärer, eftersom vi lägger mycket resurser på det.

Ringfeder Power Transmission - enligt förväntan men potential till förbättring
Ringfeder Power Transmission redovisar i andra kvartalet ett resultat helt enligt förväntan, både vad gäller försäljning och lönsamhet. De senaste årens omstruktureringar som genomförts för att förbättra lönsamheten, har etablerat divisionen på en högre lönsamhetsnivå, men det finns potential att förbättra lönsamheten ytterligare. Vissa delar av omstruktureringsarbetet pågår fortfarande och full effekt av åtgärderna förväntar jag mig nu kunna se under 2019.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 14.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/