Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Bokslutskommuniké 2018

14:00 / 19 February 2019 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2018:
 • Koncernens omsättning ökade med 17,9 procent till 868,8 MSEK (737,0).
 • Rörelseresultatet ökade till 87,9 MSEK (68,2) med marginalen 10,1 procent (9,2).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 81,1 MSEK (52,7).
 • Koncernens resultat efter skatt ökade till 60,5 MSEK (30,6).
 • Vinst per aktie ökade till 2,42 SEK (1,23).
Helåret 2018:
 • Koncernens omsättning ökade med 16,3 procent till 3 492,4 MSEK (3 002,0).
 • Rörelseresultatet ökade till 417,6 MSEK (351,1) med marginalen 12,0 procent (11,7).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 373,1 MSEK (315,6).
 • Koncernens vinst efter skatt ökade till 273,0 MSEK (220,5).
 • Vinst per aktie ökade till 10,92 SEK (9,62).
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 3,50 SEK per aktie (3,25), plus en extra utdelning om 1,00 SEK. Det innebär en total utdelning på 4,50 SEK per aktie, vilket motsvarar 41,2 procent av vinsten efter skatt.

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef, Anders Birgersson: 

Mycket stark tillväxt ger bästa året någonsin

2018 har präglats av en oerhört stark tillväxt hos våra divisioner och även av en mycket stark konjunktur på koncernens geografiska marknader. Vi redovisar en fantastisk organisk tillväxt om en halv miljard kronor för året och ett ökat rörelseresultat på drygt sextiofem miljoner kronor, vilket innebär att 2018 är VBG Groups bästa år någonsin. Detta visade sig också i vinsten per aktie som ökade till rekordnivån 10,92 kronor. Tillväxten har dock pressat verksamheternas interna processer hårt, samtidigt som det på flera håll dessutom pågår stora produkt- och marknadssatsningar. Trots detta har divisionerna under året lyckats bibehålla sina goda marginaler och denna förmåga att kunna anpassa sig till nya förutsättningar, ser jag som mycket betryggande för framtiden. För helåret 2018 redovisar koncernen ingen strukturell tillväxt, men däremot en organisk tillväxt om 13 procent. Även om den fortsatt starka konjunkturen bidrar, är tillväxtökningen framförallt en följd av att divisionerna lyckats ta marknadsandelar och utöka sina erbjudanden. Under året är det framförallt Edscha Trailer Systems samt Mobile Climate Control som haft den största tillväxten. Vi avslutade 2018 med en fortsatt stark finansiell ställning. Då vi följt upp ett starkt 2017 med ett ännu starkare 2018, har vi kunnat minska vår skuldsättning. Koncernens nettoskuld i förhållande till EBITDA är nu 1,30, i jämförelse med 1,73 föregående år. Jag kan därmed konstatera att vi har återställt finanserna mycket snabbt efter förvärvet av Mobile Climate Control.

VBG Truck Equipment - nya nivåer och lönande satsningar
Med ett mycket starkt sista kvartal, nådde VBG Truck Equipment nya nivåer både i omsättning och vinst för helåret. Värt att nämna, är att vi nu tydligt ser att divisionens satsningar på att digitalisera marknadsföringen av Onspot burit frukt, då antal sålda Onspot-aggregat i Europa har ökat markant 2018, i jämförelse med föregående år. Satsningen på släpvagnskopplingar i Kina är ännu bara i sin linda och här förväntar jag mig en relativt snabb tillväxt, som också kräver investeringar.

Edscha Trailer Systems - stark organisk tillväxt
Även Edscha Trailer Systems gör ett mycket starkt 2018. Den organiska tillväxten hamnar på drygt 16 procent för året och divisionen har förbättrat både marginal och resultatet avsevärt. Under årets fjärde och även tredje kvartal, hade divisionen en något lägre försäljning än under de två första, vilket är helt i linje med Edscha Trailer Systems normala säsongsvariationer. Den nya ledningen, som tillsattes i slutet av 2017, har under året lyckats leverera i en konjunktur med hög efterfrågan och samtidigt hålla nere kostnaderna. Det ser jag som en bekräftelse på att ledningen har fått ett bra grepp om verksamheten.

Mobile Climate Control - bygger upp kapacitet
Med en organisk tillväxt på drygt 18 procent för året, gör Mobile Climate Control "all time high" i både försäljning och resultat. Den anmärkningsvärt starka tillväxten har dock pressat divisionens interna processer mycket hårt och det har orsakat en del merkostnader under året. EBITA-marginalen landar därför på drygt 10 procent, vilket är ungefär samma måttliga nivå som 2017. Det pågår emellertid ett intensivt arbete inom divisionen med att bygga upp kapacitet för att möta kundernas behov och när en balans mellan efterfrågan och leveransförmåga infinner sig, ser jag stor potential till lönsamhetsförbättringar.

Ringfeder Power Transmission - handlingskraft gett resultat
Ringfeder Power Transmission har haft en försiktigare tillväxt under året, jämfört med koncernens andra divisioner. Däremot bekräftar fjärde kvartalets resultat den stabilitet som divisionen uppvisat tidigare under 2018 och jag kan med glädje rapportera om rekordhöga siffror i absoluta tal, när det gäller både försäljning och vinst under året. Omstruktureringen som pågått i drygt två års tid, har nu gett resultat och divisionsledningen har visat på både uthållighet och handlingskraft i det arbetet.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 14.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/