Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 24 april 2019

18:30 / 24 April 2019 VBG Group Press release

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 3,50 kr per aktie plus en extra utdelning om 1,00 kr, vilket därmed innebär en total utdelning om 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 26 april 2019. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 2 maj 2019.

Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 750 000 kr, varav 600 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till övriga ledamöter. Till Vd utgår inget styrelsearvode. Till revisionsutskottet utgår 100 000 och till ersättningsutskottet utgår 50 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten, Mats R Karlsson och Anders Birgersson. Peter Hansson avgår, på egen begäran, som styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson valdes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. I huvudsak innebär riktlinjerna att marknadsmässiga löner och anställningsvillkor skall tillämpas för koncernledningen. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. Därjämte kan långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i VBG Group AB utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2020, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning
Stämman beslutade, då Reidar Öster avgår, på egen begäran, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning tillträder som ordförande, ska tillsammans med Johnny Alvarsson, Johan Lannebo och Per Trygg utgöra valberedning inför årsstämman 2020.

Vänersborg den 24 april 2019
VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson    
Styrelsens ordförande
Tel: 0705 891 795

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 18.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/