Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Delårsrapport januari-mars 2019

15:00 / 24 April 2019 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 21,0 procent till 989,6 MSEK (817,7).
  • Rörelseresultatet ökade till 135,5 MSEK (105,2).
  • Rörelsemarginalen ökade till 13,7 procent (12,9).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 121,7 MSEK (85,6).
  • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 0,4 MSEK och resultatet efter skatt negativt med 1,2 MSEK. Soliditeten minskade med 2,2 procentenheter och balansomslutningen ökade med 166,8 MSEK.

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:
Vårt bästa kvartal någonsin

VBG Groups marknader är generellt sett fortsatt starka och resultatet för årets första kvartal överstiger till och med mina förväntningar. Historiskt sett brukar detta kvartal vara koncernens bästa, men med den affärsstruktur vi har efter förvärvet av Mobile Climate Control, redovisar vi både jämnare försäljning och resultat över året, eftersom denna division vanligtvis har högst försäljning i andra och tredje kvartalet. I år redovisar dock Mobile Climate Control en hög försäljning och lönsamhet redan i början på året och det resulterar i att vi gör vårt bästa kvartal någonsin, med rekord både i försäljning och rörelseresultat. Vi spränger också därmed nästan miljardvallen redan i första kvartalet.

En viktig händelse för VBG Group under kvartalet är att VBG Truck Equipment förvärvade BPW:s verksamhet för dragstänger till kommersiella fordon. Det var ett mindre förvärv finansiellt sett, men mycket viktigt utifrån ett strategiskt perspektiv. VBG Truck Equipment har sedan några år tillbaka arbetat med att justera sin affärsmodell mot den europeiska marknaden, till att likna den som vi med framgång redan använder i Norden. Affärsmodellen bygger på att erbjuda kunderna systemlösningar snarare än enskilda produkter. Genom förvärvet får vi tillgång till produkter som gör divisionens systemerbjudande helt komplett och detta stärker positionen på den europeiska marknaden ytterligare. En märkbar ekonomisk påverkan förväntar jag mig dock att se först mot slutet av 2019 eller i början av nästkommande år, eftersom VBG Truck Equipment tar över verksamheten stegvis under året och fokuserar närmast på produkt- och kunskapsöverföring.

VBG Truck Equipment - milstolpe nådd i Brasilien
Under kvartalet redovisade VBG Truck Equipment en högre försäljning och i stort sett oförändrade marginaler, jämfört med föregående års första kvartal. Satsningen i Brasilien är ännu i sin linda, men under det senaste halvåret har divisionen gjort sina första kundleveranser, vilket är mycket positivt. När vi förvärvade det brasilianska bolaget Henfel till Ringfeder Power Transmission under 2015, såg vi vårt kliv in på den brasilianska marknaden som en långsiktig strategisk investering för hela VBG Group och att nu även VBG Truck Equipment levererar produkter till denna marknad, är en milstolpe.

Edscha Trailer Systems - fortsatt goda marginaler
Jämfört med förra årets första kvartal, redovisar Edscha Trailer Systems en minskad försäljning. Detta beror delvis på att divisionen inte haft några leveranser till kunder på "järnvägssidan" under kvartalet, men också på ett lägre behov hos divisionens två största trailerkunder. Hos övriga kunder har divisionen däremot haft en bra och lönsam försäljning, vilket bidrar till goda marginaler. Det är glädjande att Edscha Trailer Systems påvisar fortsatt stabilitet.

Mobile Climate Control - gott arbete gett bättre lönsamhet
Mobile Climate Controls nordamerikanska marknad är fortfarande stark, både inom segmentet bussar och offroad-fordon. Detta bidrar med fortsatt hög tillväxt och under det senaste halvåret har divisionens verksamheter arbetat intensivt med att bygga upp kapacitet för att möta den ökade efterfrågan hos kunderna. Vi ser redan nu resultat av det goda arbetet, i form av en klart förbättrad lönsamhet.

Värt att nämna är att divisionens verksamhet i Indien, som etablerades i september förra året, har utvecklats positivt. Från förhållandevis små försäljningsvolymer under de första inledande månaderna till ett växande antal order och kunder under detta och förra kvartalet.

Ringfeder Power Transmission - stabilitet och lönsamhet
Ringfeder Power Transmission redovisar en bra försäljning under kvartalet och även en något förbättrad lönsamhet. Vi ser nu att divisionen har en betydligt mer stabil leveransprocess efter den omstrukturering som ägt rum på senare år. Utöver att detta ger ökad kundnöjdhet, minskar också kostnaderna inom divisionens supply-chain.

VBG Group - avtal som ger förutsättningar för tillväxt
Det treåriga finansieringsavtal som vi tecknade i samband med förvärvet av Mobile Climate Control, löper ut i slutet av innevarande år. Förhandlingar om ett nytt långsiktigt avtal pågår och beräknas vara slutförda under årets andra kvartal. Det nya avtalet ska ge oss fortsatt goda förutsättningar att skapa såväl organisk som strukturell tillväxt.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 15.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/