Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Bokslutskommuniké 2019

14:00 / 20 February 2020 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet:
 • Koncernens omsättning minskade med 2,5 procent till 847,3 MSEK (868,8).
 • Rörelseresultatet minskade till 66,8 MSEK (87,9) med marginalen 7,9 procent (10,1).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 61,8 MSEK (81,1)
 • Koncernens resultat efter skatt blev 53,6 MSEK (60,5).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,15 kronor (2,42).
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 1,1 MSEK.
Helåret 2019:
 • Koncernens omsättning ökade med 6,7 procent till 3 725,4 MSEK (3 492,4).
 • Rörelseresultatet blev 435,0 MSEK (417,6) med marginalen 11,7 procent (12,0).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 397,0 MSEK (373,1)
 • Koncernens vinst efter skatt blev 299,5 MSEK (273,0).
 • Vinst per aktie ökade med 9,7 procent till 11,98 kronor (10,92).
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 3,0 MSEK.
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade vinst per aktie med -0,11 kronor.
 • Styrelsen föreslår höjd ordinarie utdelning till 5,00 SEK (3,50), och ingen extra utdelning (föregående år 1,00). Det innebär att den föreslagna totala utdelningen på 5,00 SEK (4,50) motsvarar 41,7 procent (41,2) av vinsten efter skatt.

VBG Groups bästa år någonsin

2019 var totalt sett ett mycket bra år för VBG Group, faktiskt det bästa året någonsin sett till rörelseresultat. Utöver en försäljningstillväxt på 6,7%, redovisar vi både rekordvinst och bra kassaflöden, vilket fortsatt bidrar till att stärka vår stabila finansiella position. Till följd av detta har styrelsen valt att föreslå̊ en ökad aktieutdelning för året från SEK 4,50 till SEK 5,00.

Enligt beslut i styrelsen genomfördes under fjärde kvartalet 2019 en förändring av koncernens uppföljnings- och rapporteringsstruktur, som innebär att de två divisionerna VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems bildar ett segment under namnet Truck & Trailer Equipment. Detta beslut togs mot bakgrund av att de båda divisionerna arbetar med sitt produkt- och tjänsteerbjudande med strategisk inriktning mot lastvagns- och transportsektorn. Det nya segmentet Truck & Trailer Equipments resultat jämfört med motsvarande resultat föregående år påverkades under fjärde kvartalet i negativ riktning, främst då trailerbranschen uppvisade en negativ trend under andra halvåret.

Under första kvartalet 2019 undertecknade Truck & Trailer Equipment ett strategiskt viktigt avtal att förvärva alla rättigheter till BPWs dragstångsprogram. Hela 2019 präglades av integrationsarbetet och sedan januari 2020 är försäljningen igång.

Stark position framåt

2019 inleddes med ett rekordstarkt första kvartal och imponerande tillväxt för samtliga av våra verksamheter. Den starka tillväxten planade sedan successivt ut och fjärde kvartalet kom in sämre än föregående år. Förklaringen ligger framförallt i två omständigheter; dels av den låga efterfrågan inom trailerindustrin, dels av kalendermässiga skäl, där färre arbetsdagar under kvartalet bidrog till lägre försäljning. Det är ändå värt att nämna att de flesta av våra verksamheter fortsatt redovisar försäljning på historiskt höga nivåer.

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet blev lägre och den främsta anledningen till detta var kostnader av engångskaraktär inom divisionerna Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission. Mobile Climate Control ökade sin försäljning i kvartalet med 4,5 procent, men kostnader relaterade till divisionens kraftiga försäljningstillväxt under året, som nya produktlanseringar och ökade kvalitetskostnader, bidrog till en lägre vinst i kvartalet. Även Ringfeder Power Transmission påverkades av höga engångskostnader, där vi som åtgärd har sett över divisionens kundstrukturer och gjort förändringar i produkterbjudandet. Försäljningsmässigt redovisade Ringfeder Power Transmission en fortsatt stabil nivå i kvartalet. Koncernens segment Truck & Trailer Equipment redovisade också en stabil utveckling.

På helåret ökade vi koncernens omsättning med 6,7 procent och rörelseresultatet med 4,2 procent. Detta är ett styrkebesked och en stark bas att arbeta vidare från.

Fortsatt internationell osäkerhet

Under 2019 rådde fortsatt stor osäkerhet i världen, både handelspolitiskt och säkerhetspolitiskt. Vi kunde under året se en avmattning på vissa marknader, såsom Tyskland och Turkiet. Vår portföljstrategi, differentierade affärsstruktur och internationella närvaro bidrar till att koncernen idag är mindre känslig än tidigare för minskad efterfrågan på enskilda marknader. En positiv utveckling i Australien och Brasilien under året kompenserade delvis för den stagnation vi konstaterat i Europa. Trots fortsatt internationell osäkerhet har vi 2020 inte sett några tecken på allmän konjunkturnedgång och orderböckerna för släpvagnskopplingar ser fortsatt bra ut för första kvartalet.

Satsningar för framtiden

2019 fortsatte vi att flytta fram våra positioner, med etablering på nya marknader och i nya produktsegment, vilket är ett viktigt arbete. Till exempel har vi under året tagit fram nya produkter, elektrifierat MCC's utbud för bussar och kommit igång med försäljningen av släpvagnskopplingar i Brasilien.

Sammantaget kan jag konstatera att 2019 var ett mycket bra år för VBG Group. Vi redovisade den högsta vinsten någonsin och väldigt bra kassaflöden. Med en stark bas, stabil finansiell position och våra satsningar på marknads- och produktutveckling ser jag med tillförsikt fram emot 2020 och VBG Groups fortsatta utveckling.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 14.00 CET.

Om VBG Group

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/