Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Groups styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020

10:30 / 16 April 2020 VBG Group Press release

Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av Covid 19 har styrelsen beslutat att dra tillbaka det sedan tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 5,00 SEK per aktie.

Under 2019 stärkte VBG Group sin finansiella ställning. Eget kapital och soliditeten ökade, nettoskuldsgraden minskade och likviditeten stärktes. VBG Groups stabila finansiella ställning vid årets slut, innebar att styrelsen till årsstämman den 28 april föreslog en höjd ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie och ingen extrautdelning med avstämningsdag den 30 april 2020.

Effekterna av spridningen av det nya coronaviruset samt dess ekonomiska följdverkningarna är i dagsläget svåra att förutse. Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget och föreslå att årsstämman 2020 beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

VBG Groups årsstämma äger rum som tidigare meddelats den 28 april klockan 17:00.

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige väljer vi att byta lokal från bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg till en större lokal på Quality Hotel Vänersborg, Nabbensberg, 46240 Vänersborg, för att minimera riskerna för smittspridning.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 10:30 CEST.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/