Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Bokslutskommuniké 2020

15:00 / 24 February 2021 VBG Group Press release

VBG Group redovisar i sin bokslutskommuniké 2020 ett starkt fjärde kvartal, trots fortsatt pandemi.

Fjärde kvartalet 2020
 • Koncernens omsättning minskade med 10,3 procent till 759,9 MSEK (847,3).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten negativ med 2,5 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 86,2 MSEK (66,8) och rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent (7,9).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 80,4 MSEK (61,8)
 • Koncernens resultat efter skatt blev 50,9 MSEK (53,6).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,04 kronor (2,15).
Helåret 2020
 • Koncernens omsättning minskade med 15,5 procent till 3147,2 MSEK (3 725,4).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren var den faktiska organiska volymtillväxten negativ med 12,7 procent.
 • Rörelseresultatet blev 353,4 MSEK (435,0) och rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (11,7).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 326,5 MSEK (397,0) 
 • Koncernens vinst efter skatt blev 226,7 MSEK (299,5).
 • Vinst per aktie uppgick till 9,07 kronor (11,98). 
 • Styrelsen föreslår ordinarie utdelning till 4,50 SEK (0,00). Det innebär att den föreslagna utdelningen motsvarar 49,6 procent (0,0) av vinsten efter skatt

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

Ett starkt fjärde kvartal, trots fortsatt pandemi

Trots att världen under fjärde kvartalet drabbades av en kraftig andra virusvåg, har VBG Group klarat av att åstadkomma ett mycket bra resultat för kvartalet. Resultatmässigt har koncernen levererat 86,2 MSEK i EBIT (66,8) med en marginal på 11,3% för kvartalet.

Truck & Trailer Equipment gör ett av sina bästa fjärde kvartal genom tiderna, om man ser till EBITA-marginalen. Efterfrågan på produkterna har varit god, trots pandemin. Divisionen har visat prov på robusthet och levererat med hög kundnöjdhet, samtidigt som man lyckats hålla nere omkostnaderna.

Ringfeder Power Transmission levererar också ett mycket bra resultat, med en EBITA på 21,1 MSEK (12,0) i fjärde kvartalet. Detta innebär att lönsamheten gått upp med 75,8%, mycket tack vara en gynnsam produktmix och god kostnadskontroll.

Mobile Climate Control är den division som drabbats hårdast av pandemin. Kollektivtrafiken i Nordamerika har minskat drastiskt under året, vilket inneburit ett reducerat nyttjande av den samlade bussflottan. För Mobile Climate Controls del medför detta både färre leveranser till nyproduktion och en minskad eftermarknadsaffär. Divisionen genererar en EBITA på 19,2 MSEK (23,2). Man har vidare under fjärde kvartalet valt att ta en del omkostnader av engångskaraktär för att vara bättre rustade för framtiden. Arbetet med att strukturera om Mobile Climate Control för ökad lönsamhet fortsätter.

Finansiellt starka

Jag är mycket nöjd med VBG Groups resultat för fjärde kvartalet. Nyttan med en diversifierad affärsportfölj är tydlig, och vi har en bra balans både resurs- och strukturmässigt. Vi är i dagsläget finansiellt starka, med bra kassaflöde, och redo för framtidsinriktade investeringar och förvärv.

Jag är ödmjukt förväntansfull kring att vi kommer kunna fortsätta expandera koncernen. Efter förvärvet av Mobile Climate Control har vi vuxit in i vår nya kostym och är nu mogna att växa igen, främst inom Truck & Trailer Equipment och Ringfeder Power Transmissions affärsområden.

Ett annorlunda år

Ska jag summera 2020 så kan jag konstatera att det varit en ovanlig berg- och dalbana. Pandemin medförde en kombinerad utbuds- och efterfrågechock som innebar att försäljningen föll mycket under det andra kvartalet 2020. Under det tredje kvartalet steg sedan efterfrågan och leveranskedjorna började fungera igen. Det skedde då en tydlig återhämtning. I det fjärde kvartalet såg vi den andra vågen i smittspridningen, men denna gång lyckligtvis utan samma inverkan på VBG Groups produkter och tjänster.

Jag är oerhört glad och stolt över det sätt organisationen lyckats möta de ovanliga förutsättningarna under 2020. Jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare som visat stor flexibilitet och framåtanda. Koncernen har haft några sjukdomsutbrott, men vi har relativt sett varit förskonade från pandemin. I de fall där personal har insjuknat har alla kommit tillbaka.

Vi gick in i 2020 med ett bra resultat från 2019 i bagaget. Detta och de stödprogram vi kunnat ta del av, har gett oss resurser att klara 2020 utan att ge avkall på framåtriktade satsningar. Vi har under året fortsatt arbeta med produktutveckling och gjort investeringar för framtiden.

Framtiden

Jag ser med tillförsikt fram emot 2021. Jag hoppas att de nya vacciner som nu rullas ut runt om i världen leder till att smittan avtar och att världen återhämtar sig. För VBG Group är fortsatt fokus att leverera hållbara produkter och lösningar till våra kunder i kombination med satsningar på tillväxt och expansion.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som VBG Group (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.15:00 den 24 februari 2021.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/