Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Ändrat förslag till val av ledamöter till valberedningen

09:30 / 8 April 2021 VBG Group Press release

Kallelsen till årsstämman i VBG Group AB (publ) den 29 april 2021 publicerades i ett pressmeddelande den 31 mars 2021.

Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i VBG Group har föreslagit att Per Trygg, representerande SEB Asset Management SA, ska utses till ledamot i valberedningen (punkt 13 på dagordningen). Efter att förslaget offentliggjorts har SEB Asset Management SA meddelat att Per Trygg inte längre står till förfogande som representant i valberedningen. Till följd av detta har det aktuella förslaget ändrats så att Elisabet Jamal Bergström, representerande SEB Asset Management SA, istället ska väljas till ledamot i valberedningen. I övrigt är förslaget om val av ledamöter till valberedningen oförändrat.

VBG Groups årsstämma kommer att hållas den 29 april 2021 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövar sina rösträttigheter enbart genom poströstning. Förslaget om val av ledamöter till valberedningen samt uppdaterat poströstningsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Redan avlagda poströster enligt det tidigare formuläret gäller fortsatt. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/