Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: VITECS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2004

09:58 / 25 February 2005 Vitec Press release

· Omsättning upp 28% till 49 Mkr ( 38 Mkr) · Resultat efter finansnetto upp 8% till 3,6 Mkr (3,3 Mkr) · Vinst per aktie 0,65 kr (0,66 kr) · Ökad satsning på produkt- och affärsutveckling · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,35 kr/aktie (0,30)

RESULTAT OCH STÄLLNING Licensintäkterna ökade med 1,0 Mkr (+8,5%) till 12,8 Mkr. Tjänsteintäkterna ökade 10,0 Mkr (+42%) till 33,6 Mkr medan Övriga intäkter var oförändrat 2,2 Mkr. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 3,4 Mkr medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,9 Mkr. Styrelsens bedömning är att övergången till IFRS redovisningsprinciper endast kommer att påverka goodwillavskrivningarna. Om IFRS hade tillämpats på 2004 års redovisning skulle det ha inneburit att vinsten blivit 4,2 Mkr efter skatt eller 1,17 kr/aktie.

VERKSAMHETEN Affärsområde Fastighet har haft en tillväxt på 39%, i huvudsak genom förvärvet av Deva Invision. Året har präglats av ett ökat utvecklingsarbete i syfte att snabbare kunna lansera nya produkter. Avtal med internationellt verksamma företag med svensk anknytning har tecknats under året. Det sammanlagda ordervärdet översteg 2 Mkr. Affärsområde Energi har haft en hög utvecklingstakt av nya produkter samtidigt som marknadsandelarna har kunnat försvaras. Vitec kvalade under året in på Deloittes lista över de 50 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige - Sweden Technology Fast50. För att uppnå högre tillväxt arbetar bolaget bl.a. mot en breddning av verksamheten till andra marknader. Resurserna för strategisk affärsutveckling inom koncernen har därför ökats.

AKTIEN Börskursen steg från 7,20 kr vid årets början till 13,00 kr (+81%) vid årets slut, medan SAX-index steg 16,4% under samma period. En personalkonvertibel har konverterats. Emissionen ökade antalet aktier med 108 200 till 3 572 200.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter

Vitec Software Group AB

Show as PDF