Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

14:46 / 11 April 2006 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2006 kl. 17.00 på Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40, UMEÅ. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 3 Maj 2006 (avstämningsdag 4 Maj 2006) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 5 maj kl. 15.00 på tel 090 -15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post . I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftligt fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 4 Maj genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 26 april 2006 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Förslag till dagordning 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande på stämma . 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10. Val av styrelseledamöter. 11. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission. 12. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev. 13. Beslut om emission av konvertibelt förlagslån till anställda och styrelse i Vitec (Incitamentsprogram). 14. Ändring av bolagsordning. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag: 7b) Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 0,45 per aktie för 2005 och att måndagen den 15 maj 2006 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC torsdagen den 18 maj 2006. 8) Oförändrat fem styrelseledamöter utan suppleanter. Oförändrat en revisor med en revisorssuppleant. 9) Till externa styrelseledamöter 180 000 kr varav till styrelsens ordförande 90 000 kr samt till övriga ledamöter 45 000 kr vardera. Till revisorer arvode enligt avlämnad godkänd räkning. 10) Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund. 11) Bemyndigande att kunna besluta om nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 500 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. 12) Bemyndigande att kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 300 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. 13) Den föreslagna nyemissionen skall uppgå till högst 400 konvertibla skuldebrev om vardera 10 000 kronor och skall löpa under tiden från och med den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2009. Lånet skall löpa med en ränta på Stibor180. Konverteringskursen skall uppgå till 120% av den genomsnittliga börskursen på Vitecaktien under perioden 24 maj - 7 juni 2006. Anmälningstiden föreslås löpa under perioden 24 maj - 23 juni 2006. Rättighet att teckna sig i emissionen skall utgå enligt följande: personal högst 15 skuldebrev och styrelseledamot som ej är anställd personal högst 15 skuldebrev. 14) Styrelsen föreslår tillägg till §5 Aktieslag, nytt sista stycke "Aktie av serie A skall på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, hur många av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering". Även ett antal redaktionella ändringar föranledda av ändrad lagstiftning föreslås.

Aktieägare representerande mer än 74% av rösterna har meddelat att man ställer sig bakom förslagen 8, 9 och 10.

Umeå den 4 april 2006 Styrelsen     

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 90 Mkr och har 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget. Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07 www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF