Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

15:49 / 10 April 2007 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 kl. 17.30 på Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40, UMEÅ. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 2 maj 2007 (avstämningsdag 3 maj 2007) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj kl. 15.00 på tel 090 - 15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post mailto:. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 2 maj genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 24 april 2007 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Förslag till dagordning 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande på stämma . 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10. Val av revisorer. 11. Val av styrelseledamöter. 12. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission. 13. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev. 14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag: 7b)  Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 0,50 per aktie för 2006 och att måndagen den 14 maj 2007 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC fredagen den 18 maj 2007. 8) Oförändrat fem styrelseledamöter utan suppleanter. Oförändrat en revisor med en revisorssuppleant 9) Till externa styrelseledamöter 240 000 kr varav till styrelsens ordförande 120 000 kr samt till övriga ledamöter 60 000 kr vardera. Till revisorer arvode enligt avlämnad godkänd räkning. 11) Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund. 12) Bemyndigande att kunna besluta om nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 500 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. 13) Bemyndigande att kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 300 000 aktier av serie B, med nominellt värde 50 öre, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. 14) Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.  Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.  Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år.  Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknutna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande.  Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda samt normalt ge rätt till pension vid 65 års ålder.   Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Aktieägare representerande mer än 74% av rösterna har meddelat att man ställer sig bakom förslagen 8, 9 och 11.

Umeå den 30 mars 2007 Styrelsen

Vitec Software Group AB

Show as PDF