Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kungörelse från bolagsstämman i Vitec i Umeå AB (publ)

11:14 / 10 May 2007 Vitec Press release

Årsstämman i Vitec i Umeå AB (publ) beslutade den 9 maj 2007: - att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, - att för räkenskapsåret 2006 utdela 50 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning 14/5 2007), - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, - att till ordinarie revisor välja Birgitta Gustafsson (KPMG) och till revisorssuppleant välja Roland Hansson (KPMG), - att till ny styrelse välja Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Lars Stenlund, - att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt om högst 500 000 B-aktier, - att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 300 000 B-aktier. - om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 10 maj 2007 Styrelsen i Vitec i Umeå AB (publ)

Vitec Software Group AB

Show as PDF