Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kungörelse från årsstämman

14:06 / 7 May 2009 Vitec Press release

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 5 maj 2009: - att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, - att för räkenskapsåret 2008 utdela 75 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag 8/5 2009), - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, - att till styrelsens ordförande välja Nils-Eric Öquist och till styrelseledamöter välja Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg, Crister Stjernfelt och Lars Stenlund, - att erbjuda anställda och styrelseledamöter att teckna konvertibla skuldebrev (max 300 st á 10 000 kr), - att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 B-aktier, - om villkorad ändring i bolagsordning avseende regler för kallelse till bolagsstämma, - om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 5 maj 2009 Styrelsen i Vitec Software Group (publ)

Vitec Software Group AB

Show as PDF