Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kungörelse från årsstämman

09:32 / 6 May 2010 Vitec Press release

ÅRSSTÄMMAN I VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL) BESLUTADE DEN 5 MAJ 2010 - att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, - att för räkenskapsåret 2009 utdela 1 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag 10/5 2010), - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, - att till styrelsens ordförande välja Nils-Eric Öquist och till styrelseledamöter välja Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg, Crister Stjernfelt och Jan Friedman, - att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 B-aktier, - om villkorad ändring i bolagsordning avseende regler för kallelse till bolagsstämma, - om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 5 maj 2010 Styrelsen i Vitec Software Group (publ)

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/54820/VIT B 20100506 9.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF