Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec kallar till extra bolagsstämma

08:30 / 25 January 2012 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) (¿Vitec¿) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 17 februari 2012 kl. 13.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47a i Umeå. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken senast den 10 februari
2012 (avstämningsdag 11 februari) och dels anmäla sin avsikt att delta senast
onsdagen den 15 februari 2012 kl 15.00 på tel 090-15 49 00 eller via E-post:
bolagsstamma@vitec.se. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och
telefonnummer dagtid. 

Umeå, 2012-01-25 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall
redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga
kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds
in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde
ombeds meddela detta i samband med anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den
10 februari 2012 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar
finns fr.o.m. den 27 januari tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De
aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så
kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. 

I bolaget finns 4 367 075 aktier uppdelat på 800 000 A-aktier med 10 röster
vardera och 3 567 075 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster
uppgår till 11 567 075. 

Förslag till dagordning

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare. 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 6. Beslut

       6a)  Om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier genom apportemission. 

 1. Övriga frågor.
 2. Stämmans avslutande. 


Styrelsens förslag till beslut avseende 6a)

Vitec har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande (¿Erbjudandet¿) att förvärva
samtliga utestående aktier i dotterbolaget 3L System AB (publ) (¿3L System¿).
För varje aktie i 3L System erbjuds 0,6769 aktier av serie B i Vitec. 

För att möjliggöra fullföljandet av Erbjudandet föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar om att styrelsen ska bemyndigas att till och med den 30
juni 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om högst 762
640 aktier av serie B att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i 3L System. 

Bemyndigandet är begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom
bestående av aktier i 3L System och teckningsrätten avseende de aktier som kan
komma att emitteras med stöd av bemyndigandet tillkommer alltså de aktieägare i
3L System som accepterar Erbjudandet. 

Aktieägare representerande 72,1 % av rösterna i Vitec har uttalat att man avser
att rösta för förslaget. 


Umeå den 25 januari 2012

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 25 januari
2012. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt
sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300
medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49
07