Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group fullföljer och förlänger rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i 3L System.

13:00 / 20 March 2012 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (”Vitec”) har erhållit kontrollerar 94,7 procent av aktierna i 3L System AB (”3L System”) och fullföljer erbjudandet.

Umeå, 2012-03-20 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Vitec offentliggjorde den 23 januari 2012 ett erbjudande till aktieägarna i 3L System att förvärva samtliga utestående aktier i 3L System.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerade 1 002 610 aktier, motsvarande 42,7 procent av rösterna och kapitalet i 3L System. Vitec har inte förvärvat några aktier i 3L System utanför erbjudandet och äger sedan tidigare 1 223 734 aktier i 3L System förutom dem som lämnats in genom erbjudandet. Därmed uppgår Vitecs ägande i 3L System efter erbjudandet till 2 226 344 aktier motsvarande 94,7 procent av rösterna och kapitalet.

Samtliga fullföljandevillkor för erbjudandet har uppfyllts. Vitec förklarar därmed erbjudandet ovillkorat och fullföljer erbjudandet.

Acceptperioden förlängs till den 20 april 2012 för att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat. För de aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet bör noteras att likviditeten i 3L Systems aktie framöver kommer att vara ytterst begränsad. I och med att Vitec innehar över 90 procent av aktierna i 3L System kommer Vitec snarast möjligt att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i 3L System samt verka för en avnotering av 3L Systems aktie från NASDAQ OMX First North.

För dem som under ordinarie acceptperiod accepterat erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 29 mars 2012. För dem som under den förlängda acceptperioden accepterar erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske omkring den 2 maj 2012.

För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 17 februari 2012 som finns tillgängligt i elektroniskt format på www.fi.se, www.vitec.se och www.remium.com.

Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Vitec i samband med erbjudandet.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 20 mars 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF