Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group kontollerar 97,4 procent av aktierna i 3L System

15:00 / 24 April 2012 Vitec Press release

Vitec offentliggjorde den 23 januari 2012 ett erbjudande till aktieägarna i 3L System att förvärva samtliga utestående aktier i 3L System. Den 21 mars fullföljdes erbjudandet och acceptperioden förlängdes till och med den 20 april 2012.

Erbjudandet har under den förlängda acceptperioden accepterats av aktieägare representerade 42 983 aktier, motsvarande 1,8 procent av rösterna och kapitalet i 3L System. Vitec har inte förvärvat några aktier i 3L System utanför erbjudandet och äger sedan tidigare 2 247 118 aktier i 3L System förutom de som lämnats in genom erbjudandet. Därmed uppgår Vitecs ägande i 3L System efter erbjudandet till 2 290 101 aktier motsvarande 97,4 procent av rösterna och kapitalet.

Umeå, 2012-04-24 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

För de som under den förlängda acceptperioden har accepterat erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 2 maj 2012.

För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 17 februari 2012 som finns tillgängligt i elektroniskt format på www.fi.se, www.vitec.se och www.remium.com.

Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Vitec i samband med erbjudandet.

För mer information kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 24 april 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF