Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-september 2013

08:30 / 25 October 2013 Vitec Press release

Umeå, 2013-10-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2013

• Nettoomsättning 278,9 Mkr (278,8) • Resultat efter finansnetto 28,9 Mkr (34,6) • Rörelsemarginal 11 % (13) • Vinst per aktie före utspädning 4,42 kr (5,10) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,8 Mkr (36,6) • Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2013

• Nettoomsättning 86,7 Mkr (90,8) • Resultat efter finansnetto 13,2 Mkr (14,2) • Rörelsemarginal 16 % (16) • Vinst per aktie före utspädning 2,01 kr (2,05) • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4 Mkr (-9,8)

VD-KOMMENTAR

Tredje kvartalet har inneburit fortsatta förbättringar av resultatet. Vitecs förädling av affärsmodell från licensförsäljning till abonnemangsavtal tillsammans med avveckling av konsult- verksamheten i USA och en allmän minskning av konsulttjänster, har ökat andelen repetitiva intäkter från 64 procent till 73 procent på ett år. Dessa händelser tillsammans har medfört en kortsiktig belastning på resultatet, där årets första kvartal endast nådde upp till 76 procent av motsvarande 2012, medan tredje kvartalets resultat nu når 94 procent av motsvarande kvartal 2012. Det innebär att ökningen av de långsiktiga repetitiva intäkterna relativt snabbt kompenserar för bortfallet av korta licens- och konsultintäkter. Förutsättningen för att skapa en positiv resultatutveckling med denna förändring av intäktsmassan är att också organisationen kan omdanas efter nya krav. För affärsområde Mäklare har detta inneburit en minskning av personal, både i Sverige och Norge.

Utvecklingen under innevarande år visar på styrkan med Vitecs affärsmodell. Med en stor bas av repetitiva intäkter kan åtgärder genomföras utan att röra de långsiktiga målen. Vitec fortsätter på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:30 den 25 oktober 2013.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF