Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs bokslutskommuniké 2012

13:00 / 21 February 2013 Vitec Press release

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 %

Umeå, 2013-02-21 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Sammanfattning av perioden januari-december 2012

-- Nettoomsättning 389,2 Mkr (359,6) -- Resultat efter finansnetto 40,1 Mkr (35,7) -- Rörelsemarginal 11 % (11) -- Vinst per aktie före utspädning 6,52 kr (6,10) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,1 Mkr (48,7) -- Styrelsen föreslår utdelning om 2,50 kr/aktie (2,00)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2012

-- Nettoomsättning 110,4 Mkr (93,9) -- Resultat efter finansnetto 5,5 Mkr (5,5) -- Rörelsemarginal 6 % (6) -- Vinst per aktie före utspädning 1,21 kr (1,00) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,5 Mkr (5,1)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

-- Svenska Mäklarhuset väljer Vitec Beslutsstöd. -- Vitec lägger ner konsultverksamheten i USA riktad mot kunden Berry. -- Emission avseende konvertering av skuldebrev. -- Valberedning inför Vitecs stämma utsedd.

VD-kommentar

Vitec fortsatte 2012 att öka vinst, omsättning och kassaflöde. Året har innehållit både expansion genom förvärvet i Norge av Midas AS och kon­solidering efter förvärvet av hela 3L System AB. Tack vare en tydlig nisch­orientering och en redan existerande stabil affärsmodell påverkades Vitec i stort inte alls av den skuldkris som hela Europa berörts av. Vi har sett kortare sättningar i marknaderna under året men på en tolvmånadersperiod jämnas detta ut.

Resultatet för fjärde kvartalet är i paritet med förra året, trots en omsättnings­ökning på 18 procent. Kvartalet har belastats av nedskrivningar och reservationer på totalt 6,1 Mkr tillhörande affärsområde Media. Nedskrivningarna på 4,6 Mkr avser produkträttigheter för Core/MBS. Reservationerna uppgår till 0,5 Mkr för kostnader i USA samt 1,1 Mkr för upplupna licenskostnader avseende tredjepartsprodukter.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39.

Disclaimer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 21 februari 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 390 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF