Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group avser att genomföra en riktad emission av B-aktier

17:31 / 22 May 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Corporate Action

Vitec Software Group avser att genomföra en riktad emission av B-aktier

22 maj, 2014, Umeå - Vitec Software Group Aktiebolag (“Vitec” eller “Bolaget”)
(OMX: VITB) offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission av B-aktier. 

Umeå, 2014-05-22 17:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. 

Bolaget avser att erbjuda B-aktier i en riktad emission för att ta in upp till
cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Nyemissionen
är riktad till kvalificerade svenska och internationella investerare. Bolaget
förbehåller sig rätten att utöka Nyemissionen genom emission av ytterligare
B-aktier upp till ett belopp om ytterligare cirka 10 miljoner kronor. Under
förutsättning att rätten till att utöka Nyemissionen utnyttjas kommer den
totala emissionslikviden att uppgå till cirka 45 miljoner kronor före
emissionskostnader. 

Teckningskursen för aktierna som emitteras i Nyemissionen kommer att
fastställas genom ett ”book-building”-förfarande, vilket kommer att påbörjas
tidigast kl 17:31 (CET) den 22 maj 2014 och avslutas före börsens öppning den
23 maj 2014. Book-building-förfarandet kan komma att avslutas tidigare. 

De B-aktier som tecknas i Nyemissionen ska betalas kontant. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara
fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att, på för
Bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt möjliggöra
framtida förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt. 

Nyemissionen förutsätter beslut av styrelsen i Vitec. Styrelsen kan när som
helst besluta sig för att avsluta Nyemissionen eller book-building-förfarandet
av vilken anledning som helst. 

Pareto Securites har blivit utsedd till finansiell rådgivare i samband med
Nyemissionen. 

Om Vitec
Vitec är idag en marknadsledande leverantör i Sverige av programvaror för
fastighetsbolag, fastighetsmäklare och tidningsföretag. Vitec är också en
betydande leverantör av administrativa och tekniska programvaror till
energibranschen i Norden. Vitec Software Group har ungefär 340 anställda
utspridda över åtta kontor i Sverige, två kontor i Norge och ett i Finland. En
av grundarna av Bolaget, Lars Stenlund, är VD och den andra grundaren, Olov
Sandberg, är vice-VD. De två grundarna innehar 15 procent av kapitalet och
nästan 60 procent av rösterna i Bolaget (huvudsakligen genom A-aktier). Vitecs
B-aktier är listade på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap). Börsvärdet är drygt
586.5 miljoner. 

För mer information
Besök Bolagets hemsida www.vitecsoftware.com eller kontakta:
Lars Stenlund – VD, Telefon: 070 - 659 49 39 eller
Olov Sandberg – Investor Relations, Telefon: 070 - 552 56 51.

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 22 maj 2014
kl. 17:31. 


VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Vitec i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en
del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper
i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Vitec avser inte
att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra
ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta
offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland. 

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och
inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder
vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter
som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar
Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till
kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i
Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för
erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant
Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan
medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant
Medlemsstat. 

Pareto Securities AB företräder Vitec och ingen annan i samband med
Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget
för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. 

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband
med Vitec och de Nya Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse
i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet
härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet
enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller
annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller
något sådant uttalande. 

Varje investerare i Nyemissionen kommer vidare bland annat att anses bekräfta
(i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investeraren inte förlitar
sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller i annat avseende) råd,
stöd eller garantier (skriftliga eller muntliga) från Vitec, Pareto Securities
AB eller några av deras respektive närstående personer eller någon
ickeoffentliggjord information, och (iii) att investeraren har konsulterat egna
legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-, finansiella och
redovisningsrådgivare i sådan omfattning som investeraren bedömer nödvändigt,
och att investeraren har fattat sitt eget investeringsbeslut baserat på sin
egen bedömning och på sådana råd från rådgivare som investeraren har bedömt
nödvändiga. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från
bolaget, någon icke-offentliggjord information i samband med Nyemissionen. 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell
utveckling. Även om Vitec anser att förväntningarna som beskrivs i sådana
uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade
uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant
från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika
faktorer.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/