Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari - september 2015

08:30 / 21 October 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Delårsrapport

Delårsrapport januari - september 2015

OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT RÖRELSEMARGINAL

Umeå, 2015-10-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2015

 -- Nettoomsättning 448,3 Mkr (350,4)
 -- Resultat efter finansnetto 67,8 Mkr (42,4)
 -- Rörelsemarginal 16 % (13)
 -- Vinst per aktie före utspädning 9,02 kr (5,47)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 106,4 Mkr (91,1)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2015

 -- Nettoomsättning 152,2 Mkr (132,8)
 -- Resultat efter finansnetto 24,0 Mkr (18,1)
 -- Rörelsemarginal 17 % (15)
 -- Vinst per aktie före utspädning 3,25 kr (2,02)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,0 Mkr (0,6)
 -- Förvärv av Datamann A/S och Infoeasy AS

VD – KOMMENTAR
Kvartalet inleddes i högt tempo, med två förvärv på två dagar. De två
förvärvade bolagen - Datamann i Danmark och InfoEasy i Norge, levererar båda
programvara till bilbranschen. Tillsammans med AutoData i Norge bildar dessa nu
affärsområde Auto som kommer att omsätta cirka 100 Mkr på årsbasis. Samtidigt
som affärsområde Auto stärks så innebär detta också att riskspridningen inom
koncernen förbättras. Fyra av sju affärsområden omsätter idag över 100 Mkr och
inget affärsområde utgör mer än 30 % av koncernen. 

Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god.
Kreditfaciliteten om 250 Mkr som tecknades den 30 juni, tillsammans med
koncernens intjäningsförmåga, ger de finansiella förutsättningarna. Vi avser
att fortsätta växa genom förvärv och med fokus på Norden hanterar vi löpande en
prospektlista på cirka 100 intressanta vertikala programvarubolag, vars samlade
omsättning överstiger 4 miljarder kronor. Vi ser därigenom goda förutsättningar
till fortsatta förvärv. 

Vår strikt tillämpade affärsmodell med strävan efter hög andel repetitiva
intäkter fortsätter att ge resultat. Repetitiva intäkter svarade för 81 % (f.å.
78) av kvartalets totala intäkter och för årets tre första kvartal var
motsvarande siffror 79 % (75). Den höga andelen repetitiva intäkter ger oss
möjlighet att verka långsiktigt och konsekvent, samtidigt som det ger utmärkta
förutsättningar att absorbera tillfälliga svackor inom enskilda affärsområden. 

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till en
abonnemangsmodell (SaaS) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen
samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig
och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela
vår verksamhet. Med återkommande förvärv av väletablerade bolag och ökande
andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att
verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig
lönsam tillväxt. 

Lars Stenlund, VDDisclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
21 oktober 2015 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/