Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari - juni 2015

08:30 / 13 July 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari - juni 2015

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

Umeå, 2015-07-13 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015

 -- Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6)
 -- Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3)
 -- Rörelsemarginal 16 % (12)
 -- Vinst per aktie före utspädning 5,77 kr (3,43)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 99,4 Mkr (90,5)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN APRIL - JUNI 2015

 -- Nettoomsättning 152,7 Mkr (116,7)
 -- Resultat efter finansnetto 22,2 Mkr (12,4)
 -- Rörelsemarginal 15 % (11)
 -- Vinst per aktie före utspädning 2,83 kr (1,85)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,8 Mkr (26,2)
 -- Revolverande kreditfacilitet om 250 Mkr tecknad för förvärv

VD – KOMMENTAR
Vitec tecknade den 30 juni en kreditfacilitet med Nordea om 250 Mkr avsedd för
förvärv. Löptiden är 4 år. Utöver detta har befintliga lån hos Nordea lagts om,
så att amorteringstakten blir 25 Mkr per år för de kommande fyra åren, i
stället för som tidigare närmare 50 Mkr per år. Sammantaget betyder detta att
ytterligare 25 Mkr per år av kassaflödet kan användas till investeringar. För
fyraårsperioden har Vitec därmed tillskapat ett utrymme om ca 350 Mkr för nya
investeringar och förvärv. 

Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort drygt 25 förvärv av
lönsamma, väl fungerande, vertikalt starkt nischade programvarubolag med en
betydande andel repetitiva intäkter. Detta har hittills inneburit att vi sedan
år 2000 har ökat omsättningen med 20 procent i snitt per år och att resultatet
växt med över 30 procent i snitt över samma tidrymd. Vi avser att fortsätta
växa genom förvärv och med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på
cirka 100 intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4
miljarder SEK. Vi ser goda förutsättningar till fortsatta förvärv och efter
periodens utgång har två nya förvärv genomförts, ett i Danmark och ett i Norge.
Båda kommer att ingå i affärsområde Auto som efter dessa affärer kommer att
omsätta ca 100 Mkr per år. 

Genom att vi under flera år målmedvetet och strikt tillämpat vår affärsmodell
med strävan efter hög andel repetitiva intäkter kan vi konstatera att
förflyttningen fortsätter. Repetitiva intäkter svarade för 79 % (77 % f.å.) av
kvartalets totala intäkter och för första halvåret var motsvarande siffror 78 %
(73 %). Inom affärsområde Mäklare har ett stort åtgärdspaket genomförts som
belastat kvartalet med ca 2,6 Mkr. Personalminskningen som genomförts beror på
att Sveriges största mäklarkedja, Swedbank Fastighetsbyrå AB, aviserat om en
övergång till ett egenutvecklat system. 

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning mot en modernare
abonnemangsmodell (SaaS) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen
samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig
och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela
vår verksamhet. Med återkommande förvärv av väletablerade bolag och ökande
andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att
verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig
lönsam tillväxt. 


Lars Stenlund, VDDisclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande Måndag den
13 juli 2015 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 660 Mkr och har ca 470 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/