Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Miljardomsättning och höjd utdelning

08:30 / 13 February 2019 Vitec Press release

Sammanfattning av perioden januari-december 2018
 •  Nettoomsättning 1 017 Mkr (855)
 •  Resultat efter finansnetto 116,8 Mkr (98,1)
 •  Rörelsemarginal 12,6 % (12,5)
 •  Vinst per aktie före utspädning 3,23 kr (2,70)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten 197 Mkr (188)
 •  Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,20 kr/aktie (1,10)
Sammanfattning av perioden oktober-december 2018
 •  Nettoomsättning 290 Mkr (247)
 •  Resultat efter finansnetto 30,6 Mkr (28,6)
 •  Rörelsemarginal 11,8 % (12,6)
 •  Vinst per aktie före utspädning 0,98 kr (0,86)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,5 Mkr (29,4)
 •  Riktad nyemission om 2 500 000 aktier av serie B

VD-kommentar 

Vi passerade två intressanta nivåer i och med årets bokslut, 1 000 miljoner kronor i omsättning och 100 miljoner i resultat före skatt. Om vi backar tio år så passerade vi då 100 miljoner i omsättning och 10 miljoner i resultat. Utvecklingen har varit gynnsam och vår affärsmodell har visat sig robust. Vi fokuserar på att skapa kunderbjudanden som ger oss möjlighet till abonnemangsliknande repetitiva intäkter. Under 2018 hade vi en total tillväxt i repetitiva intäkter på 21,9 procent varav den organiska tillväxten i lokal valuta utgjorde sex procentenheter. Under fjärde kvartalet var den organiska tillväxten i repetitiva intäkter högre än årsmedeltalet och uppgick till drygt åtta procent.

Vi genomförde en riktad emission under fjärde kvartalet, till några stora institutionella investerare, som stärkte egna kapitalet med närmare 200 miljoner kronor. Emissionen är en byggkloss i vår fortsätta tillväxt och ger oss finansiell styrka för de närmaste åren.

Vi har belastat resultatet för fjärde kvartalet med omstruktureringskostnader på drygt fem miljoner kronor, varav huvuddelen avser avveckling av en utvecklingsavdelning i Frankrike som hörde till AcuVitec Oy.

Vi fortsätter att investera i vår företagskultur. Bland annat arrangerar vi tre årligen återkommande introduktioner riktade till ledare och nya medarbetare. Vi kallar dem CEO@Vitec,Leader@Vitecoch New@Vitec.Allt sker i egen regi med interna föreläsare. Syftet är att förankra och skapa förståelse för den kultur som stödjer vår fortsatta tillväxt och vår delegerade beslutsordning. Vi har också investerat över 125 Mkr i vår produktportfölj under 2018. Vi kommer att fortsätta investera på liknande nivåer, för att vara en trygg och framtidssäker leverantör till våra kunder och därmed leva upp till vårt varumärkeslöfte "To rely on - Today and Tomorrow".

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt - och så höjer vi utdelningen för 17 året i rad.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations patrik.fransson@vitec.se+46-76-9428597

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 klockan 08:30 (CET).

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/