Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Fortsatt tillväxt och stärkt kassaflöde

13:00 / 10 April 2019 Vitec Press release

Sammanfattning av perioden januari-mars 2019
  • Nettoomsättning 279 Mkr (222)
  • Resultat efter finansnetto 33,4 Mkr (25,1)
  • Rörelsemarginal 12,9 % (12,3)
  • Vinst per aktie före utspädning 0,80 kr (0,66)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 182,4 Mkr (112,9)
  • Förvärv av Avoine Oy

VD-kommentar 

Året har startat bra. Tillväxten var drygt 25 procent och utgjordes till mycket stor del av fortsatt tillväxt i repetitiva intäkter. Resultatet ökade ytterligare något snabbare och det underliggande kassaflödesgenererande resultatet ökade allra mest.

Vi har gjort ett förvärv under första kvartalet, Avoine Oy, vars produkter riktar sig till idrottsföreningar och fackföreningar i Finland. Avoine tillför koncernen 21 nya medarbetare med kontor i Helsingfors och Tammerfors.

Vitec har idag 19 affärsenheter med egen ledning och eget resultatansvar. Varje enhet har en arbetande styrelseordförande från koncernen som jobbar tätt ihop med affärsenhetens VD. Den arbetande styrelseordföranden som benämns VPO (Vice President Operations) stödjer, ställer krav och ansvarar för att koncernnyttan säkerställs i vår annars decentraliserade organisation. Alla enheter har identiska frågeställningar att hantera och genom VPO-arbetet kan tidigare erfarenheter snabbt förmedlas och nyttjas. Verksamheten styrs därmed i en decentraliserad modell (19 affärsenheter) där den operativa makten alltid ligger nära kunden i kombination med att vår gemensamma kultur, affärsmodell och synen på ledarskap bibehålls för att skapa ett Vitec som håller över tid.

Det faktum att vi finns i 19 olika kundmarknader ger förstås också en avsevärd riskspridning.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt. 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations patrik.fransson@vitec.se+46-76-9428597

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 13:00 (CET).

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/