Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Konsekvent strategi ger fortsatt lönsam tillväxt

08:00 / 13 February 2020 Vitec Press release

Sammanfattning av perioden januari-december 2019
 • Nettoomsättning  1 156 Mkr (1 017)
 • EBITA 247 Mkr (212) motsvarande en EBITA marginal om 21 % (21)
 • Rörelseresultat 144 Mkr (128) motsvarande en rörelsemarginal om 12 % (13)
 • Resultat efter finansnetto 130 Mkr (117)
 • Vinst per aktie före utspädning 3,16 kr (3,23)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 278 Mkr (197)
 • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,35 kr/aktie (1,20)
Sammanfattning av perioden oktober-december 2019
 • Nettoomsättning 298 Mkr (290)
 • EBITA 53 Mkr (56) motsvarande en EBITA marginal om 18 % (19)
 • Rörelseresultat 26 Mkr (34) motsvarande en rörelsemarginal om 9 % (12)
 • Resultat efter finansnetto 21 Mkr (31)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,49 kr (0,98)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 Mkr (48)
 • Förvärv av M&V Software Oy och HK data AS

VD har ordet

Året har utvecklats väl, våra repetitiva intäkter har ökat med 22 % varav närmare 6 % organiskt och uppgår till 79 % (73) av totala intäkterna. Vi har idag 23 operativa affärsenheter mot 18 samma tid ifjol. Vi har investerat 139 Mkr i vår produktportfölj och vi har ökat antalet medarbetare. Genom 5 förvärv under året har vi tillfört ca 160  Mkr i årsomsättning.

Vårt primära fokus är att öka de repetitiva intäkterna, genom förvärv men även organiskt. Det ger oss stabila kassaflöden som ger oss möjlighet att konsekvent stärka vårt erbjudande, att vara en central leverantör för våra kunder och i förlängningen bidra till ökad effektivitet och värdeskapande i samhällsekonomin. Genom våra förvärv verkar vi i fler och fler nischer vilket ger riskspridning, men också ett ökat ansvar för viktiga funktioner i vårt dagliga liv. Exempelvis återfinns våra produkter inom apotek, banker, sjukvård, försäkring och undervisning.

Vi fortsätter att investera i vår företagskultur genom interna utbildningar och introduktionskonferenser. En gemensam företagskultur är en grundförutsättning för att nå framgång med vår decentraliserade styrmodell.

Våra engångsintäkter av licenskaraktär har minskat med 49 %, helt i linje med vår konsekventa strategi och affärsmodell. De engångsintäkter som försvunnit, i år ca 17 Mkr, belastar kortsiktigt resultatet i jämförelse med föregående år men ersätts i relativt snabb takt av de återkommande intäkterna, dock inte omedelbart. Kostnadsreduktioner som följer av den förändrade affärsmodellen sker också med viss eftersläpning.

Vi har ett stort antal aktiva förvärvsdialoger och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt - och så höjer vi utdelningen för 18:e året i rad.

Lars Stenlund, CEO

 

För mer information, kontakta:

Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Olle Backman, CFO Vitec Software Group AB (publ), mob +46 70 632 89 93

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 klockan 08:00 (CET)

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 750 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/